ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> Общински структури
  СОПФ 
 

Специализираният общински приватизационен фонд е (СОПФ) създаден с решение № 8 по Протокол № 50 от 13.07.1994 г. на Столичния общински съвет (СОС) и акумулира средствата от продажба на общинска собственост.

Оперативното управление на Фонда се осъществява от Съвет за управление (СУ СОПФ) в състав 14 души, както следва: 9 общински съветници; четири заместник-кмета, определени със заповед на кмета на СО и главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация.

СУ СОПФ осъществява своята дейност на основа на Правилник, приет от Столичния общински съвет. Дейността на СУ СОПФ е подчинена на убеждението, че средствата, придобити от приватизацията трябва да се използват за инвестиции и за реализация на проекти, допринасящи за подобряване облика на столичния град, за създаване на градска среда, осигуряваща спокойни условия за живот на своите граждани.

Правилникът за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд (ПОРСОПФ)
, регламентира основните принципи и направления на работа на фонда.

Столична община и СОС чрез Фонда имат възможност да реализират идеите и намеренията, формиращи Стратегията за развитие на София като столица на държава, членка на Европейския съюз и общинските програми по направления, приети от СОС. Последователната политика и принципи на разпореждане с тези средства в приоритетните за столицата направления е последователност от иновационни практики, от които се ползват и други общини като Пловдив, Варна, Добрич, Бургас и др.

Работата на СУСОПФ се осъществява на основата на приета от СОС Годишна програма. Програмата включва Годишни прогнозни анализи (ГПА) за приходите и разходите и Годишната програма на Фонда за съответната година. Оперативното функциониране на Програмата се обезпечава от годишна план-сметка.

С Годишните програми на Фонда се регламентира вътрешната структура на Фонда, която е заложена в Правилника за организация и работа, както следва:

 • за участие на фонда във финансиране на инвестиционни проекти и за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА). Участието на Фонда във финансирането на конкретни обекти за придобиване на дълготрайни материални активи в съответствие с общинската програма е ограничено от една страна от наличните приходи по това перо и от възможностите да бъдат реализирани основните принципи на СУСОПФ в това направление при висока инвестиционна активност, а именно:

  • обектите да се финансират изцяло със средства на Фонда;
  • да бъдат завършени и въведени в експлоатация;
  • да е налице икономическа вътрешна възвращаемост на проектите или непосредствен социален ефект.

 • за текущи инвестиции (Портфолио на фонда). Средствата по това направление позволяват да се реализира възобновяемия характер на Фонда чрез участия в доходоносни предприятия, формиране на инвестиционни портфейли от ценни книжа и т.н.

Структурните дялове (разпределението по направления в проценти) са различни в годините и се определят ежегодно с Годишните програми, приети от СОС. Формирането на процентни дялове е съобразено с приетите от Столичния общински съвет стратегии, програми, инициативи, идеи и други за развитие на столичния град и общината.

Основният принцип, на който се гради дейността на СОПФ е приходите от приватизацията на общинско имущество да се използват за инвестиционни цели при максимална ефективност и за конкретни проекти, като се избегне размиването им в бюджета. Със средства от Фонда се изградиха институции, които намериха своето място във важни пазарни ниши. С помощ от Фонда се създадоха "Общинска банка" АД, "Егида - София" ЕАД, "Общинска застрахователна компания" АД, "Софийски аптеки" ЕАД, "Български пенсионен фонд" АД и други.

Средства на Фонда позволиха участие на Столична община в публично-частни партньорства, постигнат бе ефект, (понякога спорен), върху архитектурата на града, неговите символи и градския дизайн. Финансирани бяха проекти като възстановяването на църквата "Св. София", ротондата "Св. Георги", Централната минерална баня, Метрополитена, градските подлези, Ротондата и Предгаровия площад и др. Със средства от Фонда се изградиха и реконструираха обекти от здравната инфраструктура на града като ІV градска болница, Столичен онкологичен диспансер и др. Със средствоа от Фонда нееднократно е закупувана медицинска техника. Фондът неведнъж е финансирал извършването на аварийни ремонти на болнични заведения.

По утвърдена традиция Фондът отделя средства за ново строителство и основен ремонт на обекти от образователната инфраструктура – училища и детски заведения.

По утвърдена традиция Фондът отделя средства за ново строителство и основен ремонт на обекти от образователната инфраструктура – училища и детски заведения.

Създаденият през 2002 г. от Столичния общински съвет Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) акумулира 10 на сто от постъпленията от общинската приватизация. Принципите, критериите и условията, регламентиращи взаимоотношенията с този фонд са заложени в Правилник за организацията и работата на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, който може да се намери на интернет страницата на ОГФМСП: http://ogf-sofia.com/.

Това, което характеризира СУСОПФ е, че средствата, придобити от приватизацията трябва да се използват за инвестиции. Разпоредбата на Закона гласи, че средствата, които са получени от продажбата на капитални вложения, не трябва да се използват за оперативни разходи. От друга страна, Столична община и СОС имат възможност да провеждат своя самостоятелна политика с тези средства, съобразно приетите и одобрени стратегия и цели за развитие на града и Общината.

Какво показват резултатите:
 • Преди всичко, успешната работа на Столичната общинска агенция за приватизация. Независимо от трудностите, приходите в СОПФ са един непрекъснат паричен поток, характеризиращ се с прогнозируемост;

 • Умелото управление на средствата на СОПФ, изразяващо се в обосновано разпределение на средствата по депозитни сметки и поддържане на баланс между входящите и изходящите парични потоци;

 • Преструктуриране на столичната общинска икономика - със средства на СОПФ се създадоха и работят дружества, фирми и предприятия. Това финансиране бе с различен акцент предвид социалната значимост на дейността, за подобряване на градската инфраструктура и т.н.;

 • Ефект върху архитектурата на града, неговите символи и градския дизайн - реализирани бяха проекти като възстановяването на църквата "Св. София", Централна минерална баня, градските подлези и др.;

 • Създаване на институции или акционерни участия, свързани с решаване на проблеми в сферата на застраховането, пенсионното дело, изграждането на инфраструктурни обекти, опазване на обществения ред, снабдяването с лекарства и други. Този подход не противоречи на приватизационните процеси, а по-скоро ги допълва, увеличавайки средствата, които общината ще получава в дългосрочна перспектива.

Структурата на финансираните проекти е разнообразна, както са широки по обхвата си общинските дейности. Финансиранията са подредени според обема си, изхождайки от разбирането, че проектите по един или друг начин решават проблеми на населението на общината града, а Фондът има благородната функция да спомогне за превръщането на София в красив и приветлив съвременен град.

Решения за финансиране с източник СОПФ през 2016 г.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община