ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> Общинска администрация
 
 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

                 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Функции на кмета:

 • Насочва и координира дейността на специализираните органи на общинската администрация.

 • Назначава и освобождава от длъжност зам.-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания.

 • След решение на СОС, сключва споразумение с кметовете на районните администрации.

 • Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за съответните полицейски служби.

 • Организира изпълнението на общинския бюджет.

 • Внася в СОС доклади с проекти за решения.

 • Организира изпълнението на актовете на СОС и внася отчет за изпълнението им.

 • Организира изпълнението на задачите, които произтичат от нормативните актове на Народното събрание, Президента на Република България и Министерския съвет.

 • Организира изпълнението на дългосрочните програми на СО.

 • Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на районите и кметствата. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА и има право да отменя техните актове.

 • Възлага организацията и подготовката на отговорите на питанията, отправяни от общинските съветници.

 • Упражнява правомощията на административно-наказващ орган, лично или чрез оправомощени от него длъжностни лица, съобразно действащите нормативни актове.

 • Представлява Столичната община като юридическо лице.

 • Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.

 • Поема управлението при кризи.

 • Организира и провежда процедури за управление и разпореждане с общинско имущество по реда и условията на ЗОС и други нормативни актове.

 • Упражнява правомощията по непосредственото управление и разпореждане с обекти – общинска собственост в съответствие с действащата нормативна уредба.

 • Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние.

 • Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.

 • Предоставя свои функции по ЗУТ на заместниците си, на главния архитект на София и на други длъжностни лица от общинската администрация. Назначава експертен съвет по устройство на територията на Столична община.

 • Одобрява решенията от заседанията на специализирания състав за разглеждане на устройствени проекти на общинския експертен съвет по устройство на територията.

 • Утвърждава устройствения правилник за организацията и дейността на столичната общинска администрация.

 • В случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.


Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община