ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> Общинска администрация
 
 

Обща администрация

Направление ''ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ''

                 Отдел ''РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И АНАЛИЗИ''

Функции на отдела:

 • Отговаря за финансовото управление и контрола на средствата от външни финансови източници (ВФИ).

 • Анализира и прилага системите за финансово управление и контрол на финансирането от ЕС.

 • Следи спазването на правилата за разходване на средствата от ЕС, съгласно решения и насоки на европейско, национално и местно ниво.

 • Следи спазването на правилата за контрол, изпълнение и управление на оперативните програми, както и реда и начина на разходване на средствата от ЕС, съгласно: постановления и решения на МС; указания на министъра на Финансите; насоки на ИА Одит на средствата от ЕС или министъра на Финансите; указания, процедурни наръчниции и други официално утвърдени документи от съответните ресорни министри, отговорни за изпълнението и управлението на оперативните програми в поверените им ведомства.

 • Следи допустимостта на разходите по програми за финансиране от ЕС.

 • Организира процеса по отчитане на приходите и разходите от европейско финансиране пред националните и европейски одитни институции.

 • Изготвя справки и прогнози на бюджетните приходи и разходи, касаещи средствата от външни финансови източници.

 • Проверява наличието на средства за съфинансиране на проекти по програми на ЕС.

 • Следи възстановяването на авансово разходвани средства за изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС.

 • Следи кандидатстването за финансиране от ВФИ, като проверява предложенията да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема, финансирана от публични средства на националния или европейския бюджет.

 • Планира дългосрочно и краткосрочно осигуряването и разходването на средства от ВФИ.

 • Събира информация за изпълнението на проектите и следи спазването на времевите графици, касаещи финансовата отчетност на проектите, разходването и възстановяването на финансирането.

 • Участва в изготвянето на инвестиционната програма на СО и програмирането на източниците на финансиране.

 • Участва в изготвянето на политиките и стратегията за финансово-икономическо управление на СО.

 • Изследва възможности за осигуряване на средства от ВФИ, съгласно приоритетните нужди за инвестиции на СО.

 • Осигурява и поддържа контакт с международните икономически и финансови организации, с Европейски институции и агенции относно финансови и икономически въпроси.

 • Осъществява контакти с ръководители и експерти от Управляващи органи на Оперативни програми, дирекция „Национален фонд” към МФ, дирекция „Програмиране на средствата от ЕС”, дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС" и дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС" към МС, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС", Европейската комисия и др. органи по контрола, мониторинга и/или изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕС.


Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община