ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> Общинска администрация
 
 

Обща администрация

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

                 Дирекция ''ВЪТРЕШЕН ОДИТ''

Функции на дирекцията:

  • Планира и извършва проверки в съответствие с действащото законодателство, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор.

  • Изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се съгласуват с кмета на СО и от Столичния общински съвет /СОС/ .

  • Дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол.

  • Оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета на СО.

  • Проверява и оценява съответствието на дейността с нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти.

  • Консултира ръководството на Столична община с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола.

  • Докладва и обсъжда с кмета на СО и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад.

  • Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.

  • Изготвя и представя на кмета на СО и СОС шестмесечните отчети за изпълнение на годишния план и докладите за адекватността на ресурсите в дирекция „Вътрешен одит.

  • Изготвя и представя на кмета на СО и СОС годишен доклад за дейността по вътрешен одит.

 


Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община