ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> Общинска администрация
 
 

Обща администрация

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

                 СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Функции на служителя по сигурността на информацията:

 • Служителят по сигурността на информацията прилага изискванията за защита на класифицираната информация и контролира тяхното спазване.

 • Отговаря за защита на информацията.

 • В случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация уведомява незабавно ДКСИ и предприема мерки за ограничаване на неблагоприятните последици.

 • Предоставя информацията по чл.10, ал.1, т.2, чл.11, ал.4, т.6 и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за класифицираната информация

 • Прилага правилата относно видовете защита на класифицирана информация.

 • Разработва план за охрана на Столичната община чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение.

 • Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите.

 • Извършва обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ.

 • Осъществява процедура по обикновеното проучване в рамките на Столична община и води регистър на проучените лица.

 • Уведомява ДКСИ при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация.

 • Информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения.

 • Води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ.

 • Следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията.

 • Разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение.

 • Организира и провежда обучението на служителите в Столичната община в областта на защитата на класифицираната информация.

 • Отговаря за наличността и за правилното отчитане, приемане, използване, разпределяне, раздаване, събиране и съхраняване на материали, съдържащи класифицирана информация.

 • Отговаря за отчетността и съхраняването на материалите, съдържащи класифицирана информация, намиращи се в машинописни, размножителни и чертожни бюра, печатници, фотолаборатории, хранилища и др.

 • Съхранява списъците на служителите, допуснати до работа с материали, съдържащи класифицирана информация.

 • Следи за сроковете за защита на класифицираната информация.

 • Организира своевременното предаване в архива на материалите с премахнато ниво на класификация.

 • Предлага конкретни мерки за отстраняване на съществуващи слабости и нарушения и участва в организирането и провеждането на съвещания, профилактични и други мероприятия, отнасящи се до подобряването на работата за защита на класифицираната информация.

 • Периодично проверява наличността и начина на съхраняване на материалите, съдържащи класифицирана информация, които се намират при служителите от организационната единица.

 • Взема мерки за недопускане или ограничаване на вредните последици, за случаите на нерегламентиран достъп до материали с ниво на класификация „поверително” и по-високо и уведомява съответната служба за сигурност.

 • Взема мерки за връщане в регистратурата на материали, съдържащи класифицирана информация, които не са върнати до края на работното време, освен в случаите по чл.57, ал.2 от ЗЗКИ.

 • Изпълнява и други задачи, произтичащи от ЗЗКИ и останалите поднормативни актове.

 • Отговаря за организацията, осъществяването, координирането и контролирането на дейностите по защита на класифицираната информация по чл. 22, чл. 25 и чл. 26 от ЗЗКИ.

 • Следи за спазване на изискванията на ЗЗКИ във връзка със защитата на класифицираната информация по чл. 22, чл.25 и 26 от ЗЗКИ.

 • Следи за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, откази, преоформяне удостоверения и предприема необходимите действия за защита на класифицираната информация.

 • Следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията, създавана в рамките на Столична община.

 • Провежда превантивна дейност за предотвратяване и намаляване на вредните последици от нерегламентиран достъп до класифицирана информация.

 • Извършва дейностите по проучване на физически лица с ниво на класификация „Поверително” и „Секретно”.

 • Разработва задължителните специфични изисквания за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи.

 • Организира, координира и провежда обучение на лица, предложени за заемане на длъжност или заемащи длъжност, налагаща работа с класифицирана информация.

 • Координира изготвянето на специфичните изисквания за сигурност на АИС или мрежи.

 • Координира обучението по сигурността на АИС или мрежи.

 • Води текущата преписка.

 • Изпълнява и други задачи, произтичащи от ЗЗКИ и останалите поднормативни актове. При изпълнение на правомощията си работи в тясно взаимодействие с органите на МВР, МО, НАП, службите за сигурност и обществен ред и с други компетентни държавни органи.

 


Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община