ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
  Достъп РґРѕ обществена инфорР
 

Отдел "Деловодно обслужване, архив и ГРАО" към дирекция "Информационно обслужване и технологии" в Столична община е административно звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното направление на СО решение по конкретно заявление.

Заявления за достъп до обществена информация се подават по пощата, в Столичния център за информация и услуги или по електронен път: чрез ИС "Контактен център".

Независимо от начина на заявяване на достъпа до обществена информация получаването става в СЦИУ след заплащане на услугата.

Бланка на Заявление за достъп до обществена информация.

Цени за заплащане на услугата.

Данни за организацията, функциите и отговорностите на столичната общинска администрация са публикувани в рубрика "Столична администрация".

Указания за достъп до обществена информация в Столична община.

Заповед № РД-09-117/20.02.2012г., на кмета на Столична община за упълномощаване на длъжностни лица, отговорни за вземане на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, изменена със Заповед № РД-09-276/27.04.2012г., изменена със Заповед № СО15-РД-09-637/09.06.2015г., изменена със Заповед № СОA16-РД09-610/08.03.2016 г., изменена със Заповед № СОA16-РД09-875/30.05.2016 г., изменена със Заповед № СОA16-РД09-1073/05.08.2016 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2015 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2014 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2013 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2012 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2011 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2010 г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Столична община за 2009 г.

Достъп до заседанията на Столичния общински съвет е осигурен от рубрика "Видео излъчване на заседанията на СОС".

Информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки от структурите на Столична община, открити след 1.10.2014 г. е публикувана в рубрика "Профил на купувача".

Информация за обявените търгове, конкурси и обществени поръчки от структурите на Столична община, открити до 1.10.2014 г. е публикувана в рубрика "Търгове, конкурси и обществени поръчки до 01.10.2014".

Въпроси към кмета на Столична община и неговия екип и към председателя и комисиите към Столичен общински съвет може да се задават в ИС "Контактен център".

В рубрика "Харта на клиента" са публикувани отговорностите на служителите от административните структури на Столична община и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях.

За връзки със Столичната община повече информация може да получите в рубриката „Контакти”.

Списък на категориите информация, създадена в Столичната общинска агенция за приватизация, подлежаща на класификация като служебна тайна.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община