Основни показатели за демографското, социалното и икономическо развитие на столицата
през периода 2007-2012 г.

Източник: НСИ, ТСБ-София
 
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Население към 31.12. – общо (брой) 1 240 788 1 247 059 1 249 798 1 259 446 1 296 615 1 302 316
Население към 31.12. - мъже (брой) 589 604 592 845 594 449 598 935 618 277 621 526
Население към 31.12. - жени (брой) 651 184 654 214 655 349 660 511 678 338 680 790
Коефициент на естествен прираст на населението (на 1 000 души от населението) -1.8 -0.6 0.2 0.1 -1.1 -1.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) 4.7 4.8 5.6 4.2 4.2 4.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението)- ‰ 12.6 12.2 12.1 11.8 11.7 11.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението)- ‰ 13.6 13.0 13.0 12.5 12.3 12.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението)- ‰ 11.7 11.5 11.2 11.2 11.2 11.4
Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 637 625 689 319 716 916 681 864 681 915 674 504
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 069 9 054 9 913 10 547 11 249 12 059
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 73.6 75.8 76.3 75.6 71.6 72.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 70.9 73.9 73.3 70.6 67.2 66.9
Коефициент на безработица (%) 3.6 2.5 3.9 6.6 6.1 7.3
Безработни лица, регистрирани в бюрата по труда към 31.12.(брой) 8 283 7 237 15 991 19 391 22 454 24 155
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 45.5 46.0 45.6 44.8 42.7 42.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 48.5 48.7 49.0 50.0 52.0 52.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 6.0 5.3 5.4 5.3 5.3 4.7
Болнични заведения към 31.12. (брой) 56 61 59 54 59 60
Легла в болничните завения към 31.12. (брой) 8 823 9 315 9 341 8 995 8 916 9 239
Лекари в лечебните и здравните заведения на 10 000 души от населението (брой) 47.1 47.8 45.4 44.7 45.1 44.8
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.щатски долари - до 2006 г. - вкл./ хил.еврo - след 2007 г.) 9 222 748.4 11 671 908.7 12 548 416.7 12 466 818.5 11 586 556.9 11 703 507.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв)1 12 460 288 13 462 911 9 951 139 7 607 931 8 482 783 7 980 131
Оборот (хил. лв.) * 79 708 654 96 091 187 86 797 640 85 736 852 92 739 144 96 614 400
Произведена продукция (хил. лв.) * 42 200 792 51 607 808 48 309 562 44 012 467 45 936 214 47 587 133
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 14 211 025 16 796 809 15 483 790 15 360 015 15 958 271 16 169 631
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 87.2 88.4 90.5 91.4 91.5 91.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 10.2 9.3 7.7 7.0 6.9 6.6
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 2.2 1.9 1.5 1.4 1.3 1.3
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Дължина на железопътните линии (км) 203 203 203 203 186 186
Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 209 692 237 266 275 108 340 897 350 129 406 919
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 11 864 11 753 13 137 12 140 12 388 12 658
Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 40.7 47.3 53.0 57.1 67.0 66.2
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използвщи регулярно интернет (%) 62.2 66.0 72.3 68.0 74.3 70.1
Жилищни сгради (брой) 97 659 97 833 98 025 98 152 101 816 101 891
Жилища (брой) 527 916 531 595 534 672 536 629 608 426 608 992
Средства за подслон (брой) 102 149 124 118 121 130
Реализирани нощувки - общо (брой) 1 354 926 1 434 317 1 139 249 1 116 530 1 173 064 1 294 174

1 Включително закупуване на земя.
* Данните са изчислени по методологията на Структурна бизнес статистика.