Основни показатели за демографското, социалното и икономическо развитие на столицата
през периода 2009-2014 г.

Източник: НСИ
 
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Население към 31.12. – общо (брой) 1 249 798 1 259 446 1 296 615 1 302 316 1 309 634 1 316 557
Население към 31.12. - мъже (брой) 594 449 598 935 618 277 621 526 625 702 629 455
Население към 31.12. - жени (брой) 655 349 660 511 678 338 680 790 683 932 687 102
Коефициент на естествен прираст на населението (на 1 000 души от населението)- ‰ 0.2 0.1 -1.1 -1.4 -1.5 -1.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца)- ‰ 5.6 4.2 4.2 4.4 4.7 5.3
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението)- ‰ 12.1 11.8 11.7 11.9 11.5 11.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението)- ‰ 13.0 12.5 12.3 12.5 12.0 12.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението)- ‰ 11.2 11.2 11.2 11.4 11.1 11.2
Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 716 916 681 864 681 915 674 504 679 356 696 588
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 913 10 547 11 249 12 059 12 851 13 542
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 76.3 75.6 71.6 72.2 73.5 74.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 73.3 70.6 67.2 66.9 67.5 69.2
Коефициент на безработица (%) 3.9 6.6 6.1 7.3 8.2 6.3
Безработни лица, регистрирани в бюрата по труда към 31.12.(брой) 15 991 19 391 22 454 24 155 22 225 19 707
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 45.6 44.8 42.7 42.9 45.8 48.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 49.0 50.0 52.0 52.4 50.9 48.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 5.4 5.3 5.3 4.7 3.3 3.1
Болнични заведения към 31.12. (брой) 59 54 59 60 65 68
Легла в болничните завения към 31.12. (брой) 9 341 8 995 8 916 9 239 9 416 9 891
Лекари в лечебните и здравните заведения на 10 000 души от населението (брой) 45.4 44.7 45.1 44.8 47.8 47.4
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 12 548 416.7 12 466 818.5 11 586 556.9 11 703 507.0 12 074 015.9 12 407 389.7
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв)1 9 951 139 7 607 931 8 482 783 7 980 131 7 141 450 9 618 062
Оборот (хил. лв.) * 86 797 640 85 736 852 92 739 144 96 614 400 97 006 318 103 163 203
Произведена продукция (хил. лв.) * 48 309 562 44 012 467 45 936 214 47 587 133 48 654 185 50 199 774
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 15 483 790 15 360 015 15 958 271 16 169 631 17 046 864 17 757 810
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 90.5 91.4 91.5 91.9 92.1 92.3
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.7 7.0 6.9 6.6 6.4 6.2
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
Дължина на железопътните линии (км) 203 203 186 186 183 172
Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) ** 275 108 340 897 350 129 407 157 420 521 533 992
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) ** 13 137 12 140 12 388 12 670 13 004 14 481
Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 53.0 57.1 67.0 66.2 70.9 69.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използвщи регулярно интернет (%) 72.3 68.0 74.3 70.1 73.5 73.1
Жилищни сгради (брой) 98 025 98 152 101 816 101 891 101 918 101 924
Жилища (брой) 534 672 536 629 608 426 608 992 609 208 609 321
Средства за подслон (брой) 124 118 121 130 126 131
Реализирани нощувки - общо (брой) 1 139 249 1 116 530 1 173 064 1 294 174 1 401 703 1 524 633

1 Включително закупуване на земя.
* Данните са изчислени по методологията на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
** Данните за 2014 г. са предварителни.