Търсене   
 
  
 
<<начало
Общинска администрация


Район „Нови Искър”
21.2.2014 г.
   

   
ОБЯВЯВА КОНКУРС
   
за назначаване на държавен служител при следните условия:

   


   1. За длъжността – Главен инженер на СО-Район „Нови Искър”.
   


   2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

   
Длъжностно ниво КДА-8
   
Наименование на длъжностно ниво – Експертно ниво 4
   
Образователна степен – бакалавър;
   
Професионална квалификация – общо инженерство;
   
Професионален опит – 3 години или ІV младши ранг.
   
Предимство е професионален опит в общинска администрация.
   
Да познава и прилага всички нормативни документи, закони, наредби, правилници и др. в областта на строителството;
   
Компютърна грамотност и ползване на специфични програмни продукти;
   
Способност да работи в екип, да планира и организира изпълнението на поставените му задачи, оперативност, комуникативност, етичност и лоялност.
   


   3. Начин за провеждане на конкурса:
   
• Решаване на тест;
   
• Интервю с кандидатите.
   


   4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
   
• Заявление за участие в конкурс /Приложение 2 към Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл)/
   
• Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл
   
• Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации ;
   
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
   
• Автобиография.
   


   5.Кратко описание на длъжността: Съгласува и издава разрешения за строеж на благоустройствени обекти, извършва контрол при проектиране и строителство на инфраструктурни проекти, организира комплексно проучване на постъпили заявления, сигнали и предложения на физически и юридически лица, отнасящи се до работата в отдела. Изпълнява други задачи, възложени от прекия ръководител и ресорния заместник- кмет, свързани с работата му.
   


   6. Основна месечна заплата за длъжността– не по- малко от 420 лв.
   


   7.Документите следва да бъдат представени във фронт-офис на СО- Район „Нови Искър”
, ул. „Искърско дефиле” №123, гр. Нови Искър в 14/четиринадесет дневен/ срок от публикавенето на обявлението - от 22.02.2014г. до 07.03.2014г.
   


   8.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявят на интернет страницата на районната администрация и в сградата на Район „Нови Искър” на информационното табло на 1-ви етаж.
   


   9.За контакти: тел. 9917254– г-жа Антоанета Михайлова – Заместник кмет на район „Нови Искър”.
   
   
   
Принтиране


Район „Средец”
30.3.2015 г.

ОБЯВЯВА: СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЧРЕЗ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

I. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
1 .Цел на длъжността
- Да организира и изп ...Столична община
26.3.2015 г.

На основание Заповед № СО15-РД-09-438/23.03.2015 г на Кмет на Столична община във връзка с подписано Споразумение за сътрудничество № РД-29-1152/16.07.2012 г между Министерство ...Район „Слатина”
18.3.2015 г.

На основание чл.10а от Закона за държавния служител /ЗДСл/, във връзка с чл.13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед № ...Столична община
13.3.2015 г.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ...Столична община
23.2.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Проект “Шанс за децата – разкриван е на тринадесет «Центрове за настаняване от семеен тип» за деца и младежи, две «Преходни жилища» и едно « ...

Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация