Търсене   
 
  
 
<<начало
Общинска администрация


Район „Нови Искър”
21.2.2014 г.
   

   
ОБЯВЯВА КОНКУРС
   
за назначаване на държавен служител при следните условия:

   


   1. За длъжността – Главен инженер на СО-Район „Нови Искър”.
   


   2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

   
Длъжностно ниво КДА-8
   
Наименование на длъжностно ниво – Експертно ниво 4
   
Образователна степен – бакалавър;
   
Професионална квалификация – общо инженерство;
   
Професионален опит – 3 години или ІV младши ранг.
   
Предимство е професионален опит в общинска администрация.
   
Да познава и прилага всички нормативни документи, закони, наредби, правилници и др. в областта на строителството;
   
Компютърна грамотност и ползване на специфични програмни продукти;
   
Способност да работи в екип, да планира и организира изпълнението на поставените му задачи, оперативност, комуникативност, етичност и лоялност.
   


   3. Начин за провеждане на конкурса:
   
• Решаване на тест;
   
• Интервю с кандидатите.
   


   4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
   
• Заявление за участие в конкурс /Приложение 2 към Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл)/
   
• Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл
   
• Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации ;
   
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
   
• Автобиография.
   


   5.Кратко описание на длъжността: Съгласува и издава разрешения за строеж на благоустройствени обекти, извършва контрол при проектиране и строителство на инфраструктурни проекти, организира комплексно проучване на постъпили заявления, сигнали и предложения на физически и юридически лица, отнасящи се до работата в отдела. Изпълнява други задачи, възложени от прекия ръководител и ресорния заместник- кмет, свързани с работата му.
   


   6. Основна месечна заплата за длъжността– не по- малко от 420 лв.
   


   7.Документите следва да бъдат представени във фронт-офис на СО- Район „Нови Искър”
, ул. „Искърско дефиле” №123, гр. Нови Искър в 14/четиринадесет дневен/ срок от публикавенето на обявлението - от 22.02.2014г. до 07.03.2014г.
   


   8.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявят на интернет страницата на районната администрация и в сградата на Район „Нови Искър” на информационното табло на 1-ви етаж.
   


   9.За контакти: тел. 9917254– г-жа Антоанета Михайлова – Заместник кмет на район „Нови Искър”.
   
   
   
Принтиране


Район „Надежда”
17.10.2014 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН НАДЕЖДА, гр. София, район Надежда, ул. „Кирил Дрангов ” № 55,тел: 02/495-11-40, на основание чл.10 от ЗДСл., чл.14 от НПКДС и Заповед № РД-09.399./17.1 ...Столична община
13.10.2014 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33
ОБЯВЯВА ПОДБОР
по Проект BG051PO001-5.2.15-0008-C0001, «Изграждане на комплекс за социално – здравни услуги за ...


Район „Илинден”
8.10.2014 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ИЛИНДЕН", със седалище и адрес: гр. София, ж. к. „Захарна фабрика", ул. „Билянини извори" № 10, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавни ...Столична община
3.10.2014 г.

На основание чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и запове ...Столична община
3.10.2014 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

ОБЯВЯВА ПОДБОР

по Проект BG051PO001-5.2.12-0056-C0001 «Разкриване на социални услуги в общността» - О ...
Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация