ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНАПубликувано на 02.02.2017 г.

Бюджет на Столична община приет от Столичен общински съвет с Решение № 2 от 26.01.2017г.

Приложение №1 - Приходи

Приложение №2 - Разходи

Приложение №2.1 - Проектобюджет на общинските предприятия

Приложение №3 - Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи

Приложение №4 - Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г.

Приложение №5 - Разчет за лимити за делови срещи и представителни разходи

Приложение №6 - Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2017 г.

Приложение №7 - Справка по т.5 от Закона за Публичните финанси и чл.11 на Закона за общинския дълг /ЗОД/

Приложение №8 - Справка за отчитане на разпределените просрочени задължения

Приложение №9 - Прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Приложение №6а, №6б и №6в - Прогнози


Публикувано на 31.01.2017 г.

Приходи

Разходи

Проектобюджет 2017 на общинските предприятия

Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи

Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г.

Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2017 г.

Справка по т.5 от Закона за Публичните финанси и чл.11 на Закона за общинския дълг /ЗОД/

Прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности


Публикувано на 20.12.2016 г.

Проектобюджет на Столична община за 2017 година


Публикувано на 15.03.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Столична община към 31.01.2017 г.

Приходи

Разходи

Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2017-31.01.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Столична община към 28.02.2017 г.

Приходи

Разходи

Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове от 01.01.2017-28.02.2017 г.

БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА

Информация за Бюджет 2016 година

Информация за Отчет 2016 година

БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА

Информация за Бюджет 2015 година

Информация за Отчет 2015 година

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Столична община за 2015 година

БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА

Информация за Бюджет 2014 година

Информация за Отчет 2014 година

БЮДЖЕТ 2013 ГОДИНА

Информация за Бюджет 2013 година

Информация за Отчет 2013 година

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит и Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на вниманиe на Годишния финансов отчет на Столична община за 2013 година

БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА

Информация за Бюджет 2012 година

Информация за Отчет 2012 година

Одитен доклад и Одитно становище за извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2012 година

ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

Информация за Отчет 2011 година

Одитно становище и Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2011 година

БЮДЖЕТ 2010 ГОДИНА

Информация за Отчет 2010 година

Информация за Бюджет 2010 година

Одитен доклад № 0100012111 за извършен одит и заверка на Годишния финансов отчет за 2010 г. на Столична община и Становище за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. на Столична община от Сметната палата

БАЛАНС към 31.12.2009 г. (заверен без резерви,с обръщане на внимание)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Въпроси и предложения може да направите ТУК

МЕТОДОЛОГИЯ И ОТЧЕТНОСТ

Методически указания за попълване на проектна документация, оценка и управление на инвестиционните проекти  

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община