ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ


Заявление за издаване на разрешително за движение на тежки и извънгабаритни пътни превозни средства

Декларация за запознаване със съдържанието на Заповед № РД-09-05-404/04.07.2007 г.

Заповед № РД-09-05-404/04.07.2007 г. за издаване на разрешителни за движение на територията на Столична община на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства

Проект за велосипедна алея по североизточния тротоар на бул.“Гоце Делчев“ от бул.“Цар Борис ІІІ“ до Южния парк /подлеза на бул.“П.Ю.Тодоров“/


Обяснителна записка

Количествени сметки

План

Интегриран проект за столичен градски транспорт с еврофинансиране и заем от ЕБВР за транспортаБългарски

Столична Община планира да подобри градския транспорт в София като реализира Проект за интегриран столичен градски транспорт, който ще се финансира с безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 61.685 млн. евро, от които 42.5 млн. евро ще са от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Предложеният проект включва няколко компонента, които обхващат ключови елементи на столичната система за градски транспорт, включително закупуването на нови тролейбуси; изграждането на нова трамвайна линия до кв. „Дървеница” и реконструирането на трамвайната линия по бул. „България”, въвеждане на интелигентна и адаптивна система за управление на трафика, информационни табла предоставящи информация на пътниците в реално време на спирките на градския транспорт.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще отпусне заем до 5,958 млн. евро на Столична община за съфинансиране на проекта. Столична Община ще бъде подкрепена в изпълнението и експлоатацията на проектните компоненти от Център за градска мобилност ЕООД и Столичен Електротранспорт ЕАД.

Освен съфинансирането за проекта, ЕБВР допълнително ще предостави заем на Център за градска мобилност ЕООД за разширяването на системата за електронно таксуване в градския транспорт. В момента тази система обхваща само електротранспорта, но ще бъде въведена и в автобусния транспорт. Докладът за заангажиране на страните съдържа информация за планираните проектни компоненти и очакваните екологични и социални въздействия и ползи, основните вътрешни и външни заинтересовани страни, настоящите дейности за заангажиране на заинтересованите страни, информационните канали и механизмите за разглеждане на жалби, както и мерките за оповестяване на информация и заангажиране на заинтересованите страни, които ще бъдат прилагани от всяка организация.

План за заангажиране на заинтересованите страни

English

Sofia Municipality is planning to improve its public transport sector through the implementation of the Sofia Integrated Urban Transport Project. The project will be funded with EU grant under Operating Programme Regional Development.

Total project cost amounts to EUR 61.685 million of which up to EUR 42.5 million will be provided by the European Regional Development Fund. The proposed Project comprises of several project components covering essential areas of the City’s urban transport system including the purchase of new trolleybuses; the construction of a new tram line to Darvenitsa residential district; the reconstruction of the tram line on Bulgaria Blvd.; the installation of intelligent traffic management system at selected intersections; the installation of electronic information boards providing real time passenger information at public transport stops.

The European bank for reconstruction and development (EBRD) will lend a loan of up to EUR 5.958 million to Sofia Municipality, representing the Bank’s co-financing contribution to the Sofia Integrated Urban Transport Project.

Sofia Municipality will be supported in the implementation and operation of the project components by the Sofia Urban Mobility Centre EOOD and the Sofia Electrotransport EAD. In addition to supporting the project, EBRD will provide a loan to Sofia Urban Mobility Centre EOOD for the extension of the e-ticketing system in the public transport. Currently the system covers only the electrical transport vehicles and will be implemented in the entire public bus transport as well.

The Stakeholder Engagement Plan contains information about the planned project components and their expected environmental and social impacts and benefits, the main internal and external stakeholders, the existing stakeholder engagement activities, information channels and grievance mechanisms, as well as the information disclosure and stakeholder engagement measures that will be used by each organization.

Stakeholder Engagement Plan

         


Решение № 21-ПР/2011 г. на Министерство на ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община