ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

РЕГИСТРИ

Издадени разрешителни за ползване на воден обект

Издадени разрешителни за водовземане от повърхностен воден обект

Процедура за издаване, изменение и прекратяване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост

Такси за ползване на воден обект - Глава Трета, Раздел ХII от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административни услуги, извършвани от дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда”

ИНФОРМАЦИЯ

Конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина намираща се в горските територии - собственост на Столична община

Конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство - залесяване в горските територии, собственост на Столична община в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство „София”

Заповед №СО15-РД-09-356/11.02.2015 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни

Приложения към Заповед №СО15-РД-09-356/11.02.2015 г.

Управление на общински водни обекти

Списък на участъци, включени в Програмата за почистване на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на Столична община за 2017 г.

Списък на участъци от коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на Столична община, включени за почистване през 2016 г.

ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЗГОТВЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 7, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на територията на ДГС София и ДЛС Витиня

Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г. на територията на ДГС София и ДЛС Витиня

Годишен план за ползване на дървесина за 2015 г. на територията на ДГС София и ДЛС Витиня

Годишен план за ползване на дървесина за 2014 г.

Годишен план за ползване на дървесина за 2013 г.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Актуална информация за Отдел "Опазване на околната среда"

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община