ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ

Покана за заявяване на интерес към всички лица имащи интерес от ползване на фракция получена от преработката на отпадъци–RDF относно изпълнението на фаза ІІ на роекта за изграждане на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци”

Дирекция „Управление на отпадъците" към Столична община подкрепя инициативата Waste Office Week 2013

Проект на Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"

Правилник за управление на околната среда в Столичната община

Проект на програма за опазване на околната среда на Столичната община, 2010-2020г. (част 1)

Проект на програма за опазване на околната среда на Столичната община, 2010-2020г. (част 2)

Стратегии и програми, свързани с управлението на отпадъците на Столичната община

Публичен регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците

КАМПАНИЯ „РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ”

В началото на 2014г., Столична община сключи нови договори за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло с организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки: „Екопак България” АД, „Екобулпак” АД и „Булекопак” АД.

Столична община сключи нови договори с четири фирми, притежаващи разрешение по Закона за управление на отпадъците за осигуряване на площадки на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3.т. 11 от ЗУО

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/

Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване. Излезли от употреба моторни превозни средства могат да се съхраняват от собствениците им на имоти тяхна собственост до предаването им на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

Гражданите могат да подадат сигнал за изоставено ИУМПС на кметовете на райони.

Принудителното преместване на ИУМПС се извършва в съответствие с разпоредбите на общинската Наредба за управление на отпадъците на територията на Столична община от:
„Българска рециклираща компания” АД - Адрес: гр.София, бул. “Симеоновско шосе“ 110 Б, Тел.: +359 2 967 62 21: e-mail: office@brk.bg, http://brk.bg/index.html

Списък на дружества, с които „Българска Рециклираща Компания” АД има сключен договор за събиране на ИУМПС, можете да намерите тук.

Списък с подизпълнителите на „Българска Рециклираща Компания” АД, можете да намерите тук.


График за разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ за 2017 г.

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и месечно в Мобилен събирателен пункт. Разположението на Мобилния събирателен пункт е по предварително утвърден от Столична община годишен график.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор.

„БалБок Инженеринг АД, 1504 София, бул. Васил Левски 118, тел: 02/944 1905; факс: 02/944 1907, http://www.balbok.com

Безплатно ще приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди - живачни термометри, прекъсвачи и други подобни без луминесцентни лампи
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност.
Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.

Листовка

График на мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата-2016г.

График на мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата-2017г.

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Събирането на излязло от употреба електическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършва от „Елтехресурс” АД и „Екобултех” АД по предварително утвърден от Столична община годишен график.
За удобството на гражданите е създадена възможност за организиране на предаването на ИУЕЕО и в неработни дни.

„Елтехресурс” АД - гр. София 1517, бул. „Владимир Вазов” 40, ет. 2, http://eltechresource.com
Приемат заявки за всички останали райони на територията на Столична община на безплатен телефон: 0800 14 100 или на мобилни телефони: 0886 229 956, 0884 610 254 или на e-mail адрес: order@makmetal.eu

„Екобултех” АД - Адрес: гр.София кв. Бояна ул. „Маринковица 2Б”, е-mail: frontoffice@ecobultech.com, http://www.ecobultex.com
Приемат заявки за райони „Красна поляна” и „Овча купел”, от понеделник до петък на телефон: 02/441 50 56, 02/441 50 57, 02/441 50 58, а за събота на телефон 0888 602 916.


План-график за разделно събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване на „Елтехресурс“ АД на територията на Столична община в 22 района за 2016 г.

План-график за разделно събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване на „Екобултех” АД на територията на райони „Овча Купел” и „Красна поляна” за 2016г.

График за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване за 2017 г.

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА)

Събирането на негодни за употреба батерии и акумулатори се извършва от „Екобатери” АД и „НУБА Рециклиране” АД, с които Столична община има сключени договори. Събирането на НУБА се извършва по предварително утвърден от Столична община годишен график и чрез съдове разположени в търговски и административни сгради.

„Екобатери” АД - адрес: бул. "Владимир Вазов" 40, ет. 2, гр. София 1517, Tел. + 359 2 492 18 55, e-mail: office@ecobatterybg.com, http://www.ecobatterybg.com

Повече информация къде се намират контейнерите за разделно събиране на „Екобатери” АД можете да намерите тук.

График за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори за 2016г.

„НУБА Рециклиране” АД- адрес: София 1574, бул. Шипченски проход № 65, Тел.: 02/ 971 39 41, 0884 967 890, email: UBARecycling@rovotel.com, http://www.ubarecycling-bg.org

Повече информация къде се намират контейнерите за разделно събиране на „НУБА Рециклиране” АД, можете да намерите тук.

График за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори за 2016г.


График за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори за 2017 г.

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ (ИУГ)

Събирането на ИУГ се извършва от „Екомедиана” - 2010” АД и „Норд Гуми” ЕАД, с които Столична община има сключени договори. Излезли от употреба гуми се предават на местата за смяна и продажба на гуми на територията на Столична община.

„Екомедиана” - 2010” АД - гр. София, бул. Околовръстен път № 110, тел: 0886 799 550, 0884 377 814, факс: 02 962 71 80, e-mail: ekomediana@diana-ltd.com, http://www.ecomediana.bg

„Норд Гуми” ЕАД - гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 30, Тел.: 02 / 806 61 21, Факс: 02/ 806 61 41, е-mail: info@nordrecycling.eu, http://www.nordrecycling.com

Информация за местата за смяна и продажба на гуми на „Норд гуми” АД межете да намерите тук.

Информация за местата за смяна и продажба на гуми на „Екомедиана-2010” АД межете да намерите тук

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Събирането на отработени масла се извършва от „НОРД МАСЛА” ЕАД, с която Столична община има сключен договор. Отработените масла се предават на местата за смяна на отработени масла на територията на Столична община и на следните площадки:

    1. гр. София, местност НПЗ „Изток”, п.з. „Горубляне”.
    2. гр. София, ж.п. Гара София - Север.

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Фирми изпълняващи дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци и улично почистване

Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси I част

Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси II част

Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси III част

Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси IV част

Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси V част

Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси VI част

Заповед № СОА16-РД09-765/20.04.2016г., относно заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

Графици за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата

Графици за улично почистване - м. март 2016г.

Инструкция за приемане на отпадъци в инсталациите на площадка „Садината”

Инструкция за приемане на отпадъци в инсталациите на площадка „Хан Богров”


2017 година

Район ''Средец'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Красно село'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Възраждане'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Оборище'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Сердика'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Подуяне'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Слатина'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Изгрев'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Лозенец'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Триадица'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Красна поляна'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Илинден'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Надежда'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Искър'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Младост'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Студентски'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Витоша'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Овча купел'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
"Район ''Люлин'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Връбница'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Нови Искър'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Кремиковци'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Панчарево'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Банкя'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване


2016 година

Район ''Средец'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Красно село'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Възраждане'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Оборище'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Сердика'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Подуяне'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Слатина'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Изгрев'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Лозенец'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Триадица'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Красна поляна'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Илинден'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Надежда'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Искър'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Младост'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Студентски'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Витоша'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Овча купел'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
"Район ''Люлин'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Връбница'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Нови Искър'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Кремиковци'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Панчарево'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Банкя'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване


2015 година

Район ''Средец'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Красно село'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Възраждане'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Оборище'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Сердика'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Подуяне'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Слатина'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Изгрев'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Лозенец'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Триадица'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Красна поляна'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Илинден'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Надежда'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Искър'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Младост'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Студентски'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Витоша'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Овча купел'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
"Район ''Люлин'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Връбница'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Нови Искър'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Кремиковци'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Панчарево'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Банкя'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване


2014 година

Район ''Средец'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Красно село'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Възраждане'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Оборище'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Сердика'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Подуяне'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Слатина'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Изгрев'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Лозенец'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Триадица'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Красна поляна'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Илинден'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Надежда'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Искър'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Младост'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Студентски'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Витоша'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Овча купел'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
"Район ''Люлин'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Връбница'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Нови Искър'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Кремиковци'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Панчарево'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Банкя'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване


2013 година

Район ''Средец'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Красно село'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Възраждане'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Оборище'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Сердика'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Подуяне'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Слатина'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Изгрев'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Лозенец'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Триадица'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Красна поляна'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Илинден'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Надежда'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Искър'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Младост'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Студентски'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Витоша'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Овча купел'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
"Район ''Люлин'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Връбница'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Нови Искър'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Кремиковци'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Панчарево'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване
Район ''Банкя'' Граници на сметосъбиране и сметоизвозване

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община