ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

Международна балканска мрежа на местни власти по околна среда

КОМПОНЕНТ "ВЪЗДУХ"

Програма КАВ София 2015 - 2020 Данни за атмосферния въздух

Програма КАВ София - 2011

Приложение № 1 - Моделиране

Приложение № 2 - Прогнозно Моделиране

Приложение № 3 - Инвентаризация на емисиите

Приложение № 4

Оперативен план за действие при превишаване на установените норми или алармени прагове на замърсители на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори

КОМПОНЕНТ "ШУМ"

Актуализиране на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София

Измерване на шум в околна среда – гр. София

Стратегическа карта за шум

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ И ЖИВОТНИ - КОМПАНЬОНИ (ДОМАШНИ КУЧЕТА И КОТКИ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Доклад на Фондация "ЧЕТИРИ ЛАПИ" за проведено преброяване на безстопанствени кучета на територията на Столична община

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 – 2016 г.

Приюти и кастрационни центрове за безстопанствени кучета на територията на Столична община

Заповеди за определяне на места за разхождане на кучета в отделните райони на Столицата

Съобщение за регистрация на кучета

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Заповед на кмета на Столична община за предприемане на действия, във връзка с ограничаване и ликвидиране на заболяването "заразен нодуларен дерматит" по едрите преживни животни

ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ХАБИТАТИ ТИП "ВЛАЖНИ ЗОНИ" И ВИДОВЕ С ЕВРОПЕЙСКО ЗНАЧЕНИЕ ПО ТЕЧЕНИЕТО НА РЕКА ЛЕСНОВСКА (В РАЙОНА НА С. НЕГОВАН)

Оценка на съществуващото биологично разнообразие в района на двете кариерни езера и прилежащата зона на р. Лесновска за животинските групи безгръначни земноводни и влечуги бозайници

Проектиране на възстановителните дейности

Оценка на съществуващото биологично разнообразие от птици в района на двете кариерни езера при с. Негован

Оценка на съществуващото биологично разнообразие в района на двете кариерни езера за група растителни видове и хабитати

Оценка на съществуващото биологично разнообразие в района на двете кариерни езера за група риби изготвяне на зарибителен план

Оценка на екологичния статус по биологични елементи за качество на водните екосистеми

Приключи проекта за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община