ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

Инвестиционно предложение за реализиране на проект за „Възстановяване на Западен парк – представителна част, кв.1, УПИ І и кв. 2 УПИ І, гр. София”

Започва поредната обработка на зелени площи срещу комари

Предстои подмяна на сухи дървета

Изпълняват се обработки срещу бълхи

Програма ''Зелена София'' 2016

Започва ларвицидна обработка на водоеми и зелени площи на територията на Столична община

Програма ''Зелена София'' 2015

Необходими документи за услуги, извършвани от Дирекция „Зелена система”

Програма ''Зелена София'' 2014 - Втора процедура

Програма ''Зелена София'' 2014

Промяна адреса на дирекция ''Зелена система''

Програма ''Зелена София'' 2013

Уведомление за инвестиционо предложение по чл. 4,ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомление за инвестиционо предложение по член 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на програми, планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

Инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажни кладенци (три броя) за поливни нужди и технически цели за обект „Парково пространство на Национален дворец на културата – възстановяване и обновяване”

Програма ''Зелена София'' 2012

Подъържане, обновяване и развитие на зелената система на Столична община

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община