ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

Съобщение изх. № ПВ2-00234/14.11.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, за основен ремонт на съществуваща корекция на река Владайска от ул. „Камен Андреев” до бул. „Кн. Мария Луиза”, район Възраждане

Съобщение изх. № ПВ2-00067/03.09.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция на съществуващ железопътен мост на км 1+708.937 над река Суходолска

Инвестиционно предложение за „Изготвяне на ПУП-ПЗ на ПИ 681.134.8229.8 район „Кремиковци”, местност Райовица - Столична община и изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец)

Съобщение изх. № ПВ2-00081/31.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция или модернизация -изграждане на нов мост по ул. „Каменица” и корекция на река Старата река в кв. Симеоново

Съобщение изх. № ПВ2-00070/22.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, на съществуващ железопътен мост на река Какач

Съобщение изх. № ПВ2-00065/22.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция на съществуващ железопътен мост на км 25+539.336 над река Янешница, землище на с. Яна

Съобщение изх. № ПВ2-00069/22.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция на съществуващ железопътен мост на км 6+125.735 над река Суходолска

Уведомяване на собственици и ползватели на земеделски земи за изготвени предварителни регистри и карти на масиви за ползване за землищата на територията на Столична община-район „Овча купел”

Уведомяване на собственици и ползватели на земеделски земи за изготвени предварителни регистри и карти на масиви за ползване за землищата на територията на Столична община-район „Нови Искър”

Уведомяване на собственици и ползватели на земеделски земи за изготвени предварителни регистри и карти на масиви за ползване за землищата на територията на Столична община-район „Панчарево”

Планово почистване на участъци от реки и дерета

Планово почистване на участъци от отводнителни канали в район „Панчарево”

Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект на р. Искър

Съобщение на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” за открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение в с. Владая, район „Витоша”

Планово почистване на участъци от реки и дерета на територията на район „Банкя”

Почистване на участъци от реки и дерета в район „Панчарево”

Протоколи за разпределение на пасища, мери и иливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване

Планово почистване на участъци от реки в район „Нови Искър”

Планово почистване на участъци от реки и дерета на територията на район „Връбница”

Планово почистване на участъци от реки в район „Нови Искър”

Планово почистване на участъци от реки и дерета в район „Панчарево”

Планово почистване на Река Лозянски дол, некоригиран участък, на територията на кв. Изгрев, район „Нови Искър”

Планово почистване на Река Локорска. с. Локорско, в участък от пасарелката на ул. „Драгоната”

Столична община започва планово почистване на речните корита на реките, преминаващи през територията на Столична община по обособени позиции

Разрешение № 444/03.02.2016 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ „Гората”, Столична община, област София

Съобщение за постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район зареконструкция и разширение на южното платно на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис III” и ремонт на дъното на река Боянска

Съобщение за постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Боянска от ул. „Иван Сусанин” до ул. „Вихрен”

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община