ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

Инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за сортиране и балиране на неопасни отпадъци ” от фирма „Ема Ресайклинг” ЕООД

Инвестиционно намерение на „Р-СКРАП” ЕООД за „ Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране /разглобяване/ на ИУЕЕО събиране и третиране на отпадъци от автомобилни компоненти и събиране и съхраняване на НУБА”

Инвестиционно намерение от „А.С.А. България” ЕООД за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране (препакетиране) на отпадъци

Съобщение за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общинско имущество - движими вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на отпадъци

Становище на „Топлофикация София” ЕАД за инвестиционното предложение: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”

Становище на „СОФИЯ МЕД” АД

Обществено обсъждане инвестиционното предложение: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”

Инвестиционното намерение на „Стеалит” ООД за „Изграждане на инсталация за преработка на отпадни масла, греси и пластмаса”

Инвестиционното намерение на „Летище София” ЕАД за „Изграждане на нова гасителна инсталация с вода и пенообразувател за гасене на откритите резервоари в ГСМ на „Летище София” ЕАД”

Покана за заявяване на интерес към всички лица имащи интерес от ползване на фракция получена от преработката на отпадъци–RDF относно изпълнението на фаза ІІ на роекта за изграждане на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци”

Достъп до информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за: „Модернизация на технологичното оборудване в Завод за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка „Садипата”

Обява от Столична община за инвестиционно предложение за: „Модернизация на технологичното оборудване в Завод за механично и биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка „Садината”

Обява от Столична община за инвестиционно намерение за изваждане от обхвата на КР № 255-Н0/2008г., отнасящо се за Депо за неопасни отпадъци Суходол II-ри етап

Обява от ''АЛХАЛДИ'' ЕООД

Доклад от Мария Бояджийска и Дончо Барбалов, относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2014 г.

Обява от Столична община за: „Изграждане на дренажна система на площадка „Хан Богров” - Инсталация за биологично третиране, м. „Мало Ливаде”, землище на с. Горни Богров, район Кремиковци”

Обява от Столична община относно промяна в начина на третиране на отпадъчни води (инфилтрат) от депото за неопасни отпадъци „Суходол” (І-ви и ІІ-ри етап)

Насоки за прилагане на чл. 33, ал.4 от Закона за управление на отпадъците

Инвестиционно предложение „Изграждане на технологичен възел за анаеробно разграждане на инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци на площадка „Хан Богров”

Съобщение на Столична община за открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на СО за експлоатация на „Интегрирана с-ма от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО – „Депо за неопасни отпадъци „Садината””

Програма за управление на дейностите с отпадъци на Столична община 2012-2020

Задание за обхват и съдържание на ДОВОС на инвестиционно предложение за „Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище - с. Долни Богров”, чрез обезвреждане и оползотворяване”

Обява - за „Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. „Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване”

Ред за издаване на направление за транспортиране на земни маси и строителни отпадъци

Изграждане на технологичен възел за анаеробно разграждане на Инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци на площадка "Хан Богров"

Решение № СО-27- EO/2011 г. на Министерство на околната среда и водите

Информация с данни за лицата, извършващи дейности по управление на отпадъците на територията на Столичната община

„Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община на площадки „Садината” и „Хан Богров””

Обява за срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за:Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци

Допълнение към обява за среща за обществено обсъждане от 27.08.08г.

Обява за срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:Използуване на I-ви етап на депото за неопасни отпадъци-кв.Суходол за депониране на битови отпадъци

Съобщение на Столична община относно консултации по доклада за екологична оценка (ЕО) за ПУП-ПРЗ за отреждане на площадка за изграждане на съоръжения за третиране на неопасни битови отпадъци, намиращ се в с.Яна,м.''Садината'', р-н Кремиковци

Столична община удължава срока до 18.07.2008г. за извършване на консултации с интересуващите се за определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклад за оценка на въздействието върху околната среда

Задание за обхват и съдържание на ДОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”

Окончателен доклад ''Изследване на генератори на отпадъци от индустрията и услугите, включваща обобщаване на събраните данни''

Столична община предоставя на обществеността достъп до материалите от окончателен доклад ''Бъдеща система за управление на отпадъците''

Столична община съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на м.''Площадка за третиране на твърди битови отпадъци-Хан Богров'',землище на с.Горни Богров

Предвижда се въвеждане в експлоатация до края на 2011г. на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци

Доклад „Бъдеща система за управление на битовите отпадъци на Столична община”

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община