ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

Инвестиционно предложение за oсновен ремонт на мост над река Габровница до индустриална зона на с. Доброславци, район „Нови Искър”

Заповед РД-02-15-16-24.01.2017 г. във връзка с изпълнението на железопътния участък гара Волуяк-гара Петърч по Проект „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман”

Заповед РД-02-15-132-16.12.2016 г. за разрешаване изработването на проект за обект: „Модернизация на Железопътен участък гара София-гара Волуяк", част от проект „Развитие на железопътен възел София”

Уведомление за инвестиционно предложение за: „Интегриран Столичен градски транспорт –фаза II”

Инвестиционно предложение за: „Интегриран Столичен градски транспорт –фаза II”

Инвестиционно предложение за „Основен ремонт на път /рехабилитация/ на Път I-1 „Път II-17 - гара Яна” в участъка от км. 191+959 до км. 237+553 и на Път II-82 „Костенец - Самоков – София” в участъка от км. 0+000 до км. 86+100”

Инвестиционно предложение за „Внедряване на ERTMS на железопътната линия София - Перник - Радомир – Кулата”

Инвестиционно предложение за „Модернизация на трансевропейската пътна мрежа в България: Позиция II - железопътна линия София-Перник–Радомир”

Обявление на министърът на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с изграждане на обект ''Северна скоростна тангента'', от км 0+000 до км 16+400'' (идинтичен с км 16+540), участък от км о+000 до км 15+100'' на територията на област София

Оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ за Промяна на инвестиционно предложение: Разширение на метрото в София

Инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив-Първи етап - ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък София - Елин Пелин и изграждане на пътни надлези”

Областният управител на област София съобщава за процедура по отчуждаване на част от имот - частна собственост за изграждане на обект: „Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга”, участък от км 42+800 (пътен възел „Младост”) до км 44+720

Информация за договори с предмет „Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”

Oтчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект Път II- 18 „Софийски околовръстен път” от км 0+780 до км 6+300 и обект Път II-18 „Софийски околовръстен път” от км 0+780 до км 6+300

График за изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Реконструкция на площад „Руски паметник”

Отчуждаване на имоти за обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път (СОП) от км 59+400 до км 61+629.18 и от 0+000 до км 0+780”

График за изпълнение на строително - монтажни работи на обект: Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе”

Провеждане на обществено обсъждане на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на Проект за обновяване на транспортните средства в гр. София

Отчуждаване на имоти за обект: „Път II-18 „Софийски Околовръстен път” от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780”

Схеми към обект: Път II- 18 „Софийски околовръстен път - Западна дъга”, участък от км 0+0780 до км 6+308,17 - Изместване и реконструкция н съоръжения на други ведомства, засягащ землищата на гр. София и с. Мрамор

ПУП-ПП за обект: АМ „Люлин” от км 0+000 до км 19+135.21 – теренно осигуряване с цел прилагане на мероприятия за подобряване на нарушени територии по трасето на обекта

Проект за подмяна и поставяне на нови указателни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти на територията на Столична община

Път II -18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга“, участък от км 0+0780 до км 6+308,17 – Изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, засягащ землищата на гр. София и с. Мрамор

Информация за преценка на необходимосттa от извършване на ОВОС - Изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства от обект: „ПЪТ ІІ-18“ СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЗАПАДНА ДЪГА“ ОТ КМ 0+780 ДО КМ 6+308.17”

Предложени цени на участниците в процедура с предмет: Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. ''България''

OБЯВА за обществен достъп до информация: Инвестиционно предложение за разширение на метрото в София, изграждане на ІІІ метродиаметър

Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект за изграждане и рехабилитация на транспортна инфраструктура за периода 2013-2016 г.

Алтернативни маршрути във връзка с изграждане на кръстовище при Телевизионна кула

Кандидати в процедурата за обект: „Реконструкция по съществуващо положение на бул. „Братя Бъкстон”

Оферти на участниците в откритата процедура с предмет „Инженеринг на транспортен възел „Лъвов мост”

Информация по Програма за развитие на обществения транспорт 2012-2015г.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община