Назад

Детска градина № 136 „Славия”, район "Красно село"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 136 „Славия” (район "Красно село") за: хандбал.