Назад

Детска градина № 170 "Пчелица", район "Надежда"

Обява на ДГ № 170 „Пчелица” за провеждане нa конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие.
 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 170 „Пчелица” за: английски език и футбол.