Назад

Детска градина № 171 „Свобода”, район "Надежда"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 171 "Свобода" извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.