Назад

Детска градина № 186 „Деница”, район "Младост"

Обява на ДГ № 186 „Деница” за провеждане нa  конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 186 „Деница” за: латино и модерни танци.