Назад

Детска градина № 35 „Щастливо детство”, район "Люлин"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 35 „Щастливо детство” за: приложно изкуство