Назад

Детска градина № 71 „Щастие”, район "Младост"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 година.