Назад

Детска градина № 83 „Славейче”, район "Надежда"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 83 "Славейче" извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 83 „Славейче” за: танци.