Назад

Детска градина № 90 "Веса Паспалеева", район "Надежда"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности  извън основните форми на педагогическо взаимодействие.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 90 "Веса Паспалеева" за: народни танци, модерни, латинотанци и мажоретен състав, футбол, плуване.