Назад

Детска градина № 93 „Чуден свят”, район "Красно село"

Обява относно корекция на т.VI от обявата за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейности в ДГ № 93 „Чуден свят"