Назад

Правила за работа на експертната комисия съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 18, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

 

Правила за работа на експертната комисия съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 18, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие, Приложение № 1 към Заповед № РД 01-587/08.11.2019 г. на началника на РУО – София-град

Правилата са разработени на основание чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 18, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование и чл. 21 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (ПУФРУО).

На основание чл. 12, във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, самостоятелната организация на педагогическо взаимодействие се одобрява след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието, в която се включват и представители на Столична община и на Агенцията за социално подпомагане.