Назад

Инвестиционно намерение на Р-СКРАП ЕООД за Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране /разглобяване/ на ИУЕЕО събиране и третиране на отпадъци от автомобилни компоненти и събиране и съхраняване на НУБА

ОБЯВА 
 

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. От„Р-Скрап” ЕООД, ЕИК: 202728274, със седалище и адрес на управление: Област София, община Столична, гр. София, р-н Връбница, бул. "Сливница" №90, вх. А, ет. 4, ап. 19, представлявано от Виктория Кожухарова - Управител 
 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно намерение на „Р-СКРАП” ЕООД за „ Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране /разглобяване/ на ИУЕЕО събиране и третиране на отпадъци от автомобилни компоненти и събиране и съхраняване на НУБА” 

Лице за контакти: Виктория Кожухарова, 0898/ 409 129 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОБОС, можете да получите от Виктория Кожухарова, тел.: 0898/409 129