Назад

Инвестиционно намерение от А.С.А. България ЕООД за Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране (препакетиране) на отпадъци

ОБЯВА 

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

От „А.С.А. БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София, ЕИК: 831578348, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Николай Хайтов” № ЗА, ет. 2, представлявано от Антон Антонов - Управител, Отокар Слампа - Управител. 

 

СЪОБЩАВА

Инвестиционно намерение на „А.С.А. БЪЛГАРИЯ” ЕООД за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране (препакетиране) на производствени опасни отпадъци, отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори и ИУЕЕО; събиране, съхраняване и третиране на производствени неопасни отпадъци, както и такива от бита и от системите за разделно събиране” на площадка с местонахождение: гр. София, р-н Сердика, ул. „Нешо Бончев” № 15, с площ от 7 569 кв. м. 

Дружеството е изготвило искане преценка за ОВОС по Приложение №2 от наредбата за ОВОС. Искането е представено в Столична община и район Сердика за осигуряване на обществен достъп в съответствие с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. 
Лице за контакти: Олга Гюрова, 0888/ 416 186. 

Всички мнения, възражения и препоръки от страна на засегнатото население, свързани с информацията по Приложение №2 на „А.С.А. БЪЛГАРИЯ” ЕООД, могат да бъдат представяни в писмен вид на компетентния орган - Директора на РИОСВ - София, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, гр. София. 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС