Назад

Инвестиционното намерение на Летище София ЕАД за Изграждане на нова гасителна инсталация с вода и пенообразувател за гасене на откритите резервоари в ГСМ на Летище София ЕАД

О Б Я В А

на основание чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 

От: „Летище София” ЕАД 

Седалище и адрес: гр. София 1540, Област: София – град,Община Столична, район Слатина, бул. „Христофор Колумб” № 1 

ЕИН: 121023551 
Пощенски адрес за кореспонденция: София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1 

Телефон: 02/ 937 2003 

Факс: 02/ 937 2010 

е-mail: public@sofia-airport.bg 

Изпълнителен директор на „Летище София” ЕАД: Христо Щерионов 

Лице за контакт: Елисавета Рангелова, тел.: 02/937 2664 
 

У В Е Д О М Я В А М Е

населението на общината за инвестиционното намерение на „Летище София” ЕАД за „Изграждане на нова гасителна инсталация с вода и пенообразувател за гасене на откритите резервоари в ГСМ на „Летище София” ЕАД” в УПИ VII, кв. 2 на м. „Летищен комплекс” гр. София, област София-град, община Столична – АДС № 3880/11.11.1966 г. на район „Слатина” (№ 13651 на РНС „В. Левски”). 

Предложението има за цел подобряване на промишлената безопасност при експлоатацията на открити резервоари за съхраняване на реактивно гориво JETA-1 на „Летище София” ЕАД, чрез привеждане на пожарогасителните системи към нормативните изисквания и добрите европейски практики. 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в административните сгради на Столична община (СО) или район Слатина – СО, както и в „Летище София” ЕАД, в срок до 14 дни от датата на публикуване на обявата. 

Приложение: Информация за инвестиционното намерение по Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.