Назад

Инвестиционното намерение на Стеалит ООД за Изграждане на инсталация за преработка на отпадни масла, греси и пластмаса

ОБЯВА

на основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 

От: „Стеалит” ООД 

Седалище и адрес: гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 319, ет.7, ап.19 гр. София , ПК 1805, с.Яна, р-н Балканстрой 

ЕИН: 831288512 

Пощенски адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 319, ет.7, ап.19 

Телефон: 0886391627 

Факс: 02/ 9 800 500 

e-mail: stealit@abv.bg 

Лице за контакт: Живко Вълев Тенев 

УВЕДОМЯВАМЕ

населението на общината за инвестиционното намерение на „Стеалит” ООД за „Изграждане на инсталация за преработка на отпадни масла, греси и пластмаса”. 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в административните сгради на Столична община (СО), както и на адреса на „Стеалит" ООД, в срок до 14 дни от датата на публикуване на обявата. 

Приложение: Информация за инвестиционното намерение по Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.