Назад

Обява от Столична община за инвестиционно намерение за изваждане от обхвата на КР № 255-Н0/2008г., отнасящо се за Депо за неопасни отпадъци Суходол II-ри етап

ОБЯВА 
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 ., изм. и доп.) Столична Община, гр. София 1000, ул. „Московска”33, 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изваждане от обхвата на КР № 255-Н0/2008г. (отнасящо се Депо за неопасни отпадъци Суходол II-ри етап) на Сортировъчна инсталация ЕСМОС и прилежащите към нея автокантар и складови помещения за съхраняване на входящите в инсталацията отпадъци и отделените в процеса на сепариране отпадъчни фракции. 

Зa контакти: Мария Бояджийска - Зам. Кмет; тел: 02/980 98 51; факс: 02/980 98 70; e-mail:mboyadjiyska@sofia.bg 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg 

Приложение: 
1. Информация no чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС