Назад

Обява от Столична община за инвестиционно предложение за: Модернизация на технологичното оборудване в Завод за механично и биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка Садината

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) 
 

Столична община, гр. София 1000, ул. „Московска" № 33, 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Модернизация на технологичното оборудване в Завод за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка „Садината”. 

Осъществяването на намерението е пряко свързано с реализацията на втора фаза от проект № DIR-592113-1-9 (одобрен с решение на ЕК от 01.07.2011г.) „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община", който включва изграждането на депо за неопасни отпадъци, инсталация за третиране на зелени отпадъци, инсталация за третиране на био-отпадъци, завод за механично и биологично третиране на отпадъци (МБТ), инженерна инфраструктура и други съпътстващи проектни дейности. 

С осъществяване на инвестиционното предложение не се променя общият годишен капацитет на Завода за преработване на 410 000 т/годишно смесено събрани отпадъци. Осъществяването на така заявеното намерение, не води до промяна в условията, при които е издадено Решение на ОВОС №14-8/15.12.2008 г. на Директора на РИОСВ-София, а само в потоците с продукция на завода, като се намаляват количествата отпадъци за депониране и компост, и се увеличава количеството на гориво, рециюшруеми материали. 

Зa контакти: Мария Бояджийска - Зам. Кмет; тел: 02/980 98 51; факс: 02/980 98 70; e-mail:mboyadjiyska@sofia.bg 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg 

Приложение: 
1. Информация no чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС