Назад

Басейнова дирекция "Дунавски район", гр. Плевен, съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от "ТК - Софстрой - Искър, София"

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с постъпило в Басейнова дирекция "Дунавски район" Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец "ТК – Софстрой – Искър, София"

Съобщение № ПВ2-218 (2)/14.03.2019 г.