Назад

Инвестиционно предложение на „КОРПСТРОЙ“ ООД за: "Изграждане на „Складова сграда“ в поземлен имот с № 44063.6214.201, с. Лозен, р-н "Панчарево" – ново строителство"

 

ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„КОРПСТРОЙ“ ООД

гр. София – 1700, район "Студентски", ул. "Д-р Йордан Йосифов" № 8Б, ет. 6

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на „Складова сграда“ в поземлен имот с № 44063.6214.201, с. Лозен, р-н "Панчарево", Столична община – ново строителство.

За контакти: Николай Колев – пълномощник, 0896 734 195.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС