Назад

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Жилищни сгради с подземни, надземни гаражи и трафопост“

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.) от:

Борис Колев, гр. София;

Христина Велева, гр. София;

Антон Боев, гр. София;

Милко Милков, гр. София;

Доню Колев, гр. София;

Георги Велев, гр. София;

Димитър Димитров, гр. София.

Лице за контакти и упълномощен представител:

Десислава Киселичка

моб. тел.: 0884/689-830,

адрес за кореспонденция: гр. София, район "Оборище", п.к. 1309, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 22, гр. София.

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): моб. тел. 0884/689-830

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на район „Овча купел“ – СО, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Жилищни сгради с подземни, надземни гаражи и трафопост“ в УПИ XI-811, 812, 827, 1111, кв. 33а, м. “Овча купел”, р-н "Овча купел", ул. ”Иван Радоев”, гр. София – ново инвестиционно намерение.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС