Назад

Столична община съобщава за постъпила допълнителна информация към информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на отклонение от Метро София – III метролиния към квартал „Слатина“, с възложител „Метрополитен“ ЕАД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Столична община съобщава за постъпила допълнителна информация към информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на отклонение от Метро София – III метролиния към квартал „Слатина“, с възложител „Метрополитен“ ЕАД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

 

Приложение: Допълнителна информация към информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
Приложение  1
Приложение  2
Приложение  3
Приложение  4
Приложение  5
Приложение  6
Приложение  7
Приложение  8
Приложение  9
Приложение  10