Назад

Район „Красна поляна” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО”

Столична община – район „Красна поляна”, гр. София, ул. „Освобождение” № 25, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РКП19-РД56-24/11.02.2019 г. на кмета на район „Красна поляна”

OБЯВЯВА КОНКУРС

Обявявам конкурс за длъжността началник-отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО” към СО – район „Красна поляна”.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше, степен – бакалавър;
- област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;
- минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши;
- професионален опит: 4 (четири) години;
- да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2. Допълнителни изисквания и  квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността;

- добра компютърна грамотност: работа със стандартни софтуерни продукти за текстообработка и електронни таблици; работа със специализирани софтуерни продукти за административни услуги;

- да притежава следните компетентности: управленска компетентност; работа в екип; комуникативна компетентност; фокус към клиента (вътрешен/външен); професионална компетентност.

3. Конкурсът ще се проведе чрез: 

- решаване на тест;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурс (Приложение № 2) към чл. 17 ал. 1 от НПКДС;

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

- копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, правоспособност;

- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, организира, планира, контролира, координира и отговаря за цялостната дейност в отдела. Организира и контролира изготвянето на становища, мнения и  справки, свързани пряко с дейността. Оформя, води отчетност и съхранява регистрите за гражданско състояние. Съхранява, поддържа и актуализира регистъра за населението.

Отразява промени и прави корекции в регистрите по гражданско състояние съгласно нормативните изисквания. Извършва административноправни услуги на населението на основание данните от регистъра  и ЛБД-Население. Извършва цялостна деловодна обработка  на документите с програма «АКСТЪР» от външни и вътрешни източници – приема, регистрира, разпределя, комплектова и изпраща  документи. Носи отговорност за правилната и коректна деловодна обработка на входящите и изходящите документи и такива, свързани с вътрешния документооборот. Следи и отразява движението на документите, прави справка по тях, предоставя информация на гражданите.

6. Размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 630,00 лв. (Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

7. Документите ще се приемат в деловодство на СО – район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 в 10-дневен (десетдневен) срок от публикуването на обявата за конкурса лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на СО – район „Красна поляна” на информационното табло, както и на електронната страница на район „Красна поляна” с адрес www.krasnapoliana.com

За информация телефон: 02/9217212 – отдел ПНОЧР.

 

Иван Чакъров:
Кмет на район „Красна поляна”


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document