Назад

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване”

ОБЯВА

Столична община – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ19-РД09- 36/18.02.2019 г. на кмета на район „Младост”


ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване”.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
          - образователно-квалификационна степен: магистър;
          - професионален опит: не се изисква;
          - специфични изисквания: специалност Право и юридическа правоспособност.
3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Правилно и законосъобразно прилагане на нормативните актове, законосъобразност при вземане на решения.
Да контролира  законното прилагане на нормативните актове и да предлага решенията за решаване на възникнали казуси в областта на дейността на районната адмиинистрация.
Да съобразява за всеки конкретен случай приложението на нормативните документи.
Да осъществява процесуално представителство на кмета на Столична община и кмета на район „Младост“ по съдебни дела като защитава интересите на Столична община и районната администрация „Младост“.
Да изготвя молби и жалби срещу съдебни решения по граждански, административно-наказателни и др. дела (пред КЗК и др. институции) в интерес на районната администрация.
4. Начин за протичане на конкурса:
     - тест;
     - интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от На-редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители).
5.2. Декларации от кандидата, че:
 - е пълнолетен български гражданин;
 - не е поставен под запрещение;
 - не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 - не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1.
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- информационно табло в административната сграда.
- електронна страница на район ”Младост”: www.so-mladost.com
8. Основна работна заплата за длъжността не по-малка от 590 лв.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document