Назад

Район „Слатина” обявява конкурс за главен специалист - контрол по строителството в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

Главен специалист – контрол по строителството в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”, при следните условия:


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- образование – средно специално;

- минимален професионален опит 2 години;

- вид на правоотношението – трудово.

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба в областта на строителството.

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

4. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, деловодство, работно време: 08.30 часа – 17.00 часа.
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.


5. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.
 

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
НАТАЛИЯ СТОЯНОВА


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document