Назад

Район "Възраждане" обявява провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност старши юрисконсулт в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’

О Б Я В Л Е Н И Е

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

на длъжност:

 

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ  в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’

Столична община – район "Възраждане", със седалище и адрес: гр. София – 1303, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, тел. 02/9814364, факс: 02/9870794, e-mail: info@so-vazrajdane.bg, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РВЕ19-РД09-125/21.05.2019 г. на кмета на СО – район "Възраждане", обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността: старши юрисконсулт в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’ в  СО –район "Възраждане".

 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Вид правоотношение – служебно;

Образователна степен: висше – магистър;

Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

Професионален опит – 1 (една) година – стаж по специалността.

 

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- професионално направление – Право;

- придобита юридическа правоспособност;

- да познава нормативните документи: закони, постановления, наредби, правилници и други в областта на правото;

- работа със софтуерни продукти от фамилия ,,Microsoft-Office”, Интернет.

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

 

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие представят следните документи:

1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 1 от НПКДСл – по образец.

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец.

3. Копие от диплома за завършено образование (документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация).

4. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

5. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит и стаж (копие от трудова или служебна книжка).

6. Автобиография.

 

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се подава  в деловодството на СО – район ,,Възраждане“, бул. ,,Александър Стамболийски“ № 62 в 10 дневен срок след дататa на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО – район „Възраждане“, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.

 

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Оказва правна помощ на ръководството на СО – район „Възраждане” за законосъобразно изпълнение на функциите му, дава мнения, съвети и справки по правни въпроси във връзка с дейността на администрацията.

Осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт по делата срещу кмета на район СО – район “Възраждане” и по упълномощаване от Столична община.

Изготвяне на становища по проекти на вътрешни нормативни актове и измененията им, становища по тълкуване и приложението на различни правни норми, прилагане на решения по различни казуси.

Изготвя заповеди, свързани с дейността на администрацията.

Участва в работата по подготовка и провеждане на обществени поръчки.  Участва във вътрешни комисии и заседания на РЕСУТ.

Консултиране на служители на районната администрация и граждани по преписки, образувани в администрацията.

 

8. Размер на основната месечна заплата  от 600 лв. до 1700 лв.

 

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на I етаж в административната сградата на СО – район “Възраждане” – гр. София, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, както и на електронната страница на района – www.so-vazrajdane.bg.

 

За информация: телефон 02/9804660 – Д. Донова.                                            

                         

 

 

КМЕТ НА

 СО-РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“……….……. 

                                                   /САВИНА САВОВА/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document