Назад

Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Правно обслужване“

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед на кмета на СО – р-н “Връбница” № РВР19-РД56-128/13.06.2019 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

1. 1. Младши експерт в отдел „Правно обслужване“

- образование: висше – професионален бакалавър; 

- професионален опит – не се изисква;

- ранг – V младши;

- размер на осн. заплата  –  590 – 1600 лв.

Събира и систематизира информация, обработва база данни, проучва и обобщава различни практики и алтернативни решения при подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива, осъществява дейности по административното обслужване, отнасящи се до функциите, изпълнявани от отдел ПО.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за  длъжността е тест и интервю с кандидатите, чийто резултат от теста е над минималния.

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:

ЗА, ЗМСМА, АПК, ЗАНН, ЗДОИ, ЗЗЛД, СК, ДОПК, ЗДСл, както и подзаконовите им нормативни актове.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите, са:

1. Заявление по образец
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 10 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, с оригинално нотариално заверено пълномощно.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б  и на електронната страница на района - www.vrabnitsa.bg.  Тел. за контакти: 495 77 38 – В. Манчева.

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document