Назад

Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността старши експерт „Устройство на територията и контрол по строителството“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание

чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница”

№ РВР19-РД56-101/17.05.2019 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

 

 1. Старши експерт „Устройство на територията и контрол по строителството“

- образование: висше – бакалавър; 

- професионален опит – 1 година;

- ранг – V младши;

- размер на осн. заплата  –  600 – 1700 лв.

Да участва в подготовката на документация, контролира и координира изпълнението на проекти, свързани със строителството. Методически участва при изграждане на инженерната инфраструктура на територията на района. Проучва и подготвя информация за европейски и други програми. Организира и координира подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране на оперативните програми, финансирани от Републиканския бюджет, от Общността и от международни финансови институции. Проучва и подготвя информация за други възможности за финансиране и изпълнение на различни проекти.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за  длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от разработката е над минималния.

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:

ЗУТ, ЗДСл, ЗМСМА, ЗЗЛД, ЗДОИ, ЗАНН, ЗОП, наредби, правилници и решения на СОС, свързани с изпълняваните функционални задължения.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите, са:

1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок  от 10 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, с оригинално нотариално заверено пълномощно.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б  и на електронната страница на района – www.vrabnitsa.bg.  Тел. за контакти: 495 77 38 – В. Манчева.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document