Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол” при Столична община

Публикувано на 04.03.2021 г.

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол” при Столична община.

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю, следните кандидати:

1. Д. Асенов – вх. № СОА21-ГР94-960/24.02.2021 г.
2. Н. Цветкова – вх. № СОА21-ГР94-977/24.02.2021 г.
3. С. Кондова – вх. № СОА21-ГР94-980/24.02.2021 г.
4. М. Митрев – вх. № СОА21-ГР94-950/23.02.2021 г.
5. Р. Гечева – вх. № СОА21-ГР94-954/23.02.2021 г.
6. В. Каменов – вх. № СОА21-ГР94-918/22.02.2021 г.
7. П. Петрова – вх. № СОА21-ГР94-919/22.02.2021 г.
8. З. Петров – вх. № СОА21-ГР94-906/22.02.2021 г.
9. С. Петров – вх. № СОА21-ГР94-907/22.02.2021 г.
10. П. Бунарджиев – вх. № СОА21-ГР94-902/22.02.2021 г.
11. Д. Петров – вх. № СОА21-ГР94-898/19.02.2021 г.
12. И. Николов – вх. № СОА21-ГР94-870/18.02.2021 г.
13. Г. Цветанов – вх. № СОА21-ГР94-875/18.02.2021 г.
14. П. Андреев – вх. № СОА21-ГР94-868/18.02.2021 г.
15. Д. Дамянова – вх. № СОА21-ГР94-834/17.02.2021 г.
16. Р. Кирилова – вх. № СОА21-ГР94-826/17.02.2021 г.
17. В. Николов – вх. № СОА21-ГР94-810/16.02.2021 г.
18. М. Захариева – вх. № СОА21-ГР94-763/12.02.2021 г.
19. М. Стоянова – вх. № СОА21-ГР94-738/11.02.2021 г.
20. М. Миланова – вх. № СОА21-ГР94-1012/25.02.2021 г.
21. К. Върбанова – вх. № СОА21-ГР94-988/24.02.2021 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:          

Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати следва да се явят  на 12.03.2021 г. от 13:30 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 5, зала № 5, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

                                                                       /Ралица Стоянова/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На основание чл. 10а, ал. 1 Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Доклад № СОА21-ВК66-655/21.01.2021 г. г. от заместник-кмета на направление „Правен и административен контрол“ при Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол” при Столична община.
Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 7

1. Минимални изисквания за  длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – магистър;
 • професионален опит – не се изисква;
 • минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификации:

 • професионална област – Право;
 • компютърна грамотност, WORD, EXCEL.

3. Специфични изисквания –  удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
4. Конкурсът да се проведе чрез:

 • тест;
 • провеждане на интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;
 • копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

6. Кратко описание на длъжността: съгласува пълно, вярно, точно и своевременно относно спазване на изискването за съответствие за законосъобразност, изготвя правни становища, осъществява процесуално представителство, свързани с дейността на направление „Правен и административен контрол“ – заповеди, договори, решения по АПК и ЗДОИ, доклади до СОС, отговори на запитвания на физически и юридически лица и други. Оказва правна помощ при осъществяването на дейността на общинската администрация, като дава мотивирани становища по правни въпроси. Осигуряване спазването на законността при осъществяване дейността на направлението в областта на правно-нормативната дейност.

7. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 850 лева.

8. Срок за подаване на документите: Документите за участие да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл 17, ал. 3 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите на място ще бъде предоставена длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.

9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document