РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА (изтегли)


Регистърът на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община е създаден на основание чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование и се води в съответствие с Наредба, приета с Решение № 82/23.02.2017 г. от Столичния общински съвет.
 

В регистъра се попълва информация съгласно информационна карта по образец и се съдържат следните данни:

1. Регистрационен номер на първоначалното вписване;
2. Наименование на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;
3. Община, град/район, село;
4. Адрес на управление;
5. БУЛСТАТ:
6. Телефон;
7. E-mail;
8. Интернет страница;
9. Директор;
10. Акт за общинска собственост № .../дата, месец, година;
11. Брой сгради, в т. ч. филиали, адрес, телефон;
12. Условия за достъп на деца с увреждания;
13. Брой групи;
14. Източници на финансиране;
15. Участие в проекти;
16. Брой персонал;
17. Средна месечна брутна заплата.