Назад

Повече зеленина и пешеходни зони след ремонта на ул. „Граф Игнатиев“

Работният проект за ремонта на Зона 2 е разработен съгласно договор между Столична община и спечелилата конкурса през 2013 г. архитектурно-дизайнерска агенция „А.Д.А.“.

Зоната обхваща:

•  ул. "Граф Игнатиев" от ул. "Алабин" до Канала, в това число пл. "Джузепе Гарибалди", пл. "Славейков" и градината "Св. Седмочисленици";
•  ул. "Цар Шишман" между ул. "Граф Игнатиев" и пл. "Народно събрание";
•  ул. "6-ти септември" между ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Аксаков";
•  ул. "Солунска" между бул. "Витоша" и ул. "Граф Игнатиев".

Въведение

Ул. "Граф Игнатиев", пл. "Славейков" и градинката "Св. Седмочисленици", "Гарибалди" и пл. "Патриарх Евтимий", ул. "Шишман", ул. "Солунска" и ул. "6-ти септември" са знакови градски пространства, определящи в най-голяма степен характера и идентичността на същинския център на съвременна София. За това допринасят многообразието от магазини и заведения за хранене, съчетаването на обитаване, работа и отдих. Тук е напластена богата история, съхранена в многобройните сгради, паметници и артефакти. За особената сила на въздействие на тези градски пространства са съществени както духът на мястото и спомените за значими за София и България събития и личности, така и енергията на хилядите хора, живеещи, работещи или преминаващи тук 24 часа в денонощието.

Градските пространства в обхвата на Зона 2 трябва да бъдат обновени и развити съгласно високите стандарти, характерни за подобни като локация и значимост пространства в развитите градове на Европа.

Основни цели

Основна цел на проекта за изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централната градска част е превръщането на улиците, площадите и градините в обхвата на Зона 2 във взаимообвързана система от удобни и привлекателни, преобладаващо пешеходни публични пространства.

•  максимално доразвитие на богатия потенциал на градските пространства и цялостно подобряване на тяхното качество;
•  съхраняване на автентичния характер на средата, повишаване на идентичността ѝ и на «усещането за място»;
•  повишаване на качеството на пространствата при ползването им през нощта;
•  подобряване на достъпността, осигуряване на лесно придвижване и ориентация;
•  увеличаване на възможностите за избор и за преживявания за гражданите и посетителите на София;
•  използване на принципите на устойчив дизайн чрез дълговечни, лесни за поддържане и «красиво стареещи» материали.

Градоустройствен анализ

Градската среда в обхвата на Зона 2 е като цяло застаряла и на много места занемарена, с изобилие на физически и визуални «замърсители», с конфликтни и дори опасни точки за пешеходците. В противоречие с богатата и ясна урбанистична структура, изградена от квартали, улици, площади и градини, преобладава усещането за хаотичност и безпорядък. Придвижването на много места е затруднено, а някъде дори и невъзможно. Шумът и «неспокойствието» на средата са източник на стрес и умора и за местните жители, и за преминаващите. Недостатъчни са местата за отдих, както и местата за улично изкуство, инсталации и събития. Потенциалът, автентичността и енергията на градските пространства от Зона 2 са неизползвани, подценени и дори компрометирани.

•  състоянието на Зона 2 предполага цялостното обновяване на средата; то трябва да се предхожда от цялостна подмяна на подземната инфраструктура;
•  важна и неизбежна необходимост в процеса на обновяването е прочистването на разнородните, напластени във времето елементи;
•  осветеността на пространствата нощем повсеместно не достига нормативните изисквания; като цяло Зона 2 е недостатъчно осветена;
•  необходимо е навременното формиране на политика за съхраняването и вторичното използване на демонтираните елементи на градското обзавеждане.

Основни проектни идеи

Проектът адресира проблемите на Зона 2 чрез следните основни идеи:

•  прочистване от напластените във времето елементи като: реклами, неподходящо улично обзавеждане, колчета – ограничители, билбордове и др.;
•  доразвиване на характерната за улицата последователност от площадни пространства и улични отсечки в преобладаващо пешеходна зона;
•  устройване на ул. "Цар Шишман" като обединено пространство – съжителстване на пешеходци, велосипедисти и превозни средства;
•  цялостно обновяване на ниския план чрез подменяне на настилките, уличното обзавеждане и чрез обединяване на нивата на тротоарите и уличното платно на ул. "Граф Игнатиев", ул. "Цар Шишман" и ул. "Солунска";
•  обновяване на пазара за книги на пл. "Славейков";
•  обновяване на зелените площи;
•  устройване на съвременно енергоефективно улично осветление и WiFi зони.

Демонтирането на настилките по тротоарите, дори и да са в сравнително добро състояние е практически неизбежно и се налага по следните причини:
•  цялостна реконструкция на подземната инфраструктура, както по пътни платна (канал, водопровод), така и по тротоари (електрозахранване на нови стълбове улично осветление и други съоръжения, изграждане на нови шахти);
•  въвеждане на мерки по заустване на водите от свободно течащи водосточни тръби до съответно улично отводняване;
•  промяна на цялостния облик и дизайн на ниския план в зоната.

Демонтират се:
•  стълбове с осветителни тела;
•  стълбове с реклами, кошчета за боклук, обществени телефони и др;
•  пътни знаци;
•  антипаркинг елементи;
•  павилиони; бетонови основи от павилиони;
•  трамвайни релси;
•  чешми;
•  детски съоръжения; метални огради; пейки;
•  ревизионни капаци за тротоарни спирателни кранове, хидранти и канализационни шахти;
•  решетки на улични оттоци;
•  тротоарни плочи, бордюри;
•  паважни настилки;
•  асфалтови настилки и др.
•  въздушни кабели.

Доразвиване на характерната за улицата последователност от площадни пространства и улични отсечки в преобладаващо пешеходна зона

Ул. „Граф Игнатиев“ е изградена от ритмична последователност от улични отсечки, площади и уширения, някои от които са знаковите площади „Гарибалди“, “Славейков“ и „Патриарха“, както и градината на „Св. Седмочисленици“. Проектната концепция се базира на подчертаването на този уникален за София характер на улицата. Редуването на „пътеки” и „възли” е в основата на проектната композиция и се реализира чрез настилката, чрез градския дизайн и уличните обзавеждане и осветление.

В посока от „Алабин“ към Канала последователно се разкриват следните площадни пространства: пл. „Гарибалди“, пл. „Славейков“, градината „Св. Седмочисленици“, градинката на Патриарха, както и някои уширения на улицата. Със собствена физиономия и проблематика са включените в Зона 2 участъци от улиците „Цар Шишман“, „6-ти септември“ и „Солунска“. 

Пл. „Гарибалди“

Решението за пл. „Гарибалди“ запазва локацията на паметника и преустройва цялостно ниския план в съзвучие с триъгълната му форма. Композицията включва места за сядане и кашпи от лят камък, както и пластичен елемент – фонтан с чешма. Новата настилка е изцяло от гранит: диагонални ивици от рязани павета, ограждащи полета с пана от гранитни плочи с размери от 10/10 до 60/60 см. По периферията ивиците са от рязани павета от червен гранит.

Пл. „Славейков“

Книжният пазар се запазва, като проектът предвижда балансирано съотношение на различни като ползване пространства. Специфичната форма на площада е подчертана чрез ниския план, композиран на базата на диагонално разположени квадрати и кореспондиращите с тях трайно обзавеждане от лят камък и чрез елементи от стоманена конструкция с покритие, подслоняващи Книжния пазар. Центърът на площада е устроен като свободна площ с преместваеми маси и столове. Акцент е реконструирания фонтан и нова чешма. Новата идентичност на площада се определя от подчертаването на перспективата му чрез успоредни редици от стълбове с осветление към трамвайните линии и площада, осветените дървета и особено от покритието на книжния пазар. То е съставено от поредица от пластични, наподобяващи растителни форми, модули със стоманена конструкция и прозрачно покритие. Запазено е и местоположението на скулптурната група на баща и син Славейкови.

Градина „Св. Седмочисленици“

Независимо че знаковата градина около храма „Св. Седмочисленици“ съхранява плановата си композиция, определена основно от зелените ѝ площи, трансформацията ѝ е радикална. Предвижда се цялостна подмяна на асфалтовата настилка в настилка от едроразмерни бетонови плочи в нюанси на сиво-бяло. Изцяло са подменени осветлението и обзавеждането. Най-значимо предложение на концептуално ниво е третирането като единно цяло на пространството в и около градината. Премахването на зеленчуковия пазар прави възможно приобщаването към градината на широкия, добре озеленен тротоар по продължение на ул. “Граф Игнатиев“. По продължение на градината, разположени в уширената част на тротоара откъм ул. „Граф Игнатиев“, ще бъдат изградени платформи тип „дек“ с места за сядане и социални контакти.

Ул. „6-ти септември“

Участъкът от ул. „6-ти септември“ в обхвата на проекта се отличава с концентрация на сгради с висока архитектурна стойност. Потенциалът на търговията и на заведенията за хранене не предполага обаче характерът на улицата да се доближи до този на ул. „Цар Шишман“, т.е. на типична пешеходна улица. Ето защо, проектните намеси фокусират основно върху обновяването на ниския план и на осветителните тела.

Ул. „Солунска“

Поради важността на участъка от "Солунска", свързващ главна пешеходна улица на София – бул. „Витоша“ с ул. „Граф Игнатиев“, проектът предвижда частичното намаляване на местата за паркиране и преместването им на срещулежащата северозападна страна на улицата. Предвижда се и цялостно решение на ниския план, включващо нови настилки и градско обзавеждане.  Изграждат се „джобове“ по кръстовищата с улиците „Ангел Кънчев“ и „Христо Белчев“. Въвеждането на ограничение на скоростта до 30 км ще позволява ползването на уличното платно и от велосипедисти.

Превръщането на ул. „Граф Игнатиев“ в преобладаващо пешеходна зона, а на ул. „Цар Шишман“ в обединено пространство, определя необходимостта от премахване на бордюрите и обединяване на тротоарите с уличното платно. Този подход разширява физически и качествено подобрява ползването на уличното пространство, особено като се има предвид, че и двете улици са доста тесни. Така се подобрява не само пропускливостта им, но и достъпността на средата като цяло.

Акцентирани са кръстовищата по продължение на ул. “Граф Игнатиев“ и ул. “Цар Шишман“ чрез специфичен дизайн на зебрите и повишаване на нивото им чрез „улични маси”.

Новата настилка е най-значимият компонент от трансформирането на Зона 2 в привлекателна, преобладаващо пешеходна среда. В основата на решението с диагонален рисунък е наблюдаваното зигзагообразно движение на пешеходците от единия на другия тротоар на ул. “Граф Игнатиев“. Обяснението е в малката ширина на улицата и разнообразието от търговски обекти от двете страни, което предполага движение тип short-cuts. Диагоналната композиция създава усещане за обвързаност на двата улични фронта и обединява площадните пространства. Основното предложение за материалите за настилката се базира на съчетаване на два материала: по-тъмен, с по-светъл сив гранит, както и на сив гранит с бетонови павета в нюанси на сивия цвят с височина 8 см, с размери 10/10, 20/20 и 40/40 и 60/60 и с повишена носимоспособност. Рязани гранитни павета с размери 10/10 се използват за структуриращите ивици на пл. “Гарибалди“, пл. “Славейков“ и до градина „Св. Седмочисленици“. Капаците на уличните шахти също са обект на дизайн, интегриращ ги в основните настилки.

В настилката са обозначени места за плочки от бронз, които ще информират за значими сгради, които са обекти на културно-историческото наследство. На входовете към по-значителни пространства като пл. „Славейков“ и градината „Св. Седмочисленици“ ще бъдат разположени едроразмерни метални плочи с информационни двуезични надписи.

Предложението за уличното обзавеждане се базира на удобен съвременен, опростен и същевременно износоустойчив и лесен за поддръжка дизайн. Нестандартен елемент от обзавеждането са металните свободностоящи масички и столове, разположени на най-оживените места – нискобюджетна практика, наложила се през последните години в много градове в чужбина.

Обновяване на зелените площи

Подобряването на наличните площи и елементи на зелената система е подробно изяснено в част Паркоустройство и благоустройство.

Устройване на съвременно енергоефективно улично осветление и WiFi зони

Предвижда се цялостно преустройство на уличното осветление. Концепцията подчертава характерната пространствена структура на Зона 2 чрез редуването на „светлинни острови” и на уличните участъци с по-приглушено осветление. Светлинните острови са площадите, приканващи събирането на хора, а приглушеното осветление е по продължение на свързващите улични участъци – каньони. То спомага изявата на витрините на магазините и ресторантите. Използвани са преобладаващо висящо аксиално осветление по ул. “Граф Игнатиев“, ул. “Шишман“ и „6-ти септември” в комбинация с осветителни стълбове в площадните пространства.

Разработена е фамилия от осветителни тела – модифициран дизайн на традиционните осветителни тела на стара София. Подробно системата на улично осветление и изяснена в част Улично осветление и електрическо захранване. Площадните пространства ще бъдат съоръжени със свободно достъпен високоскоростен WiFi.

Достъпна среда

Проектът е разработен съгласно изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението.

По улиците с предимно пешеходно движение (ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Цар Шишман“) се предвиждат засилени мерки за осигуряване на безопасно преминаване на хората с увреждания.

По ул. “Граф Игнатиев“ са проведени водещи ивици по продължение на цялото трамвайно трасе в зоната на безопасно преминаване и съобразено с антипаркинг елементите. При кръстовищата и смяна на посоката на движение са предвидени полета от тактилни плочи. Спирките на трамваите също са подсигурени по подходящия начин – с ивица от тактилни плочи по цялата дължина на спирката в зоната на качване в превозното средство.

По ул. „Цар Шишман“, в зоната на споделеното пространство, също са предвидени водещи ивици в зоната на тротоарите по цялото продължение на улицата. Те насочват движението на хората с увреждания в безопасната зона и предпазват от конфликти с превозни средства, места за паркиране, антипаркинг елементи и т.н.

Всички преминавания във височина от едно ниво на друго (спирки на градски транспорт, повдигнати кръстовища, понижение при тротоари в рамките на кръстовищата) са предвидени със съответния максимален наклон от 5%.