Назад

Столична община – заповед на кмета за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен”, район „Надежда"

 

На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № СОА20-РД40-53/06.08.2020 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.1369.2061 (незастроен), с площ за отчуждаване 689 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Надежда”, попадащ изцяло в улична регулация, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен”, район „Надежда”, гр. София, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост.

Заповед № СОА20-РД40-53/06.08.2020 г. на Кмета на Столична община