Назад

Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II, по ул. "Емилиян Станев" до ул. "Д-р Борис Вълчев", район „Триадица"

 

На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти: с проектен идентификатор 68134.1007.2323 (незастроен), с площ 68 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1087 по КККР; проектен идентификатор 68134.1007.2321 (незастроен), с площ 45 кв. м съгласно скица – проект за изменение на  КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1085 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК,  попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II, по ул. "Емилиян Станев" до ул. "Д-р Борис Вълчев", район „Триадица".

Заповед № СОА20-РД40-44/16.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-45/16.07.2020 г.