Назад

Столична община – заповеди на кмета за изменение на заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Тодор Каблешков", в участъка от ул. "Луи Айер" до ул. "Емилиян Станев" – поетапно, р-н "Триадица"

 

Заповед № СОА19-РД40-152/10.09.2019 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II, по ул. "Емилиян Станев" до ул. "Д-р Борис Вълчев", район „Триадица", се изменя със:
Заповед № СОА20-РД40-46/16.07.2020 г.
във връзка с чл. 173, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в изпълнение на влезли в сила Решение № 1705/09.03.2020 г. по адм. дело № 11550 от 2019 г. по описа на 27-ми с-в на Административен съд София-град и Решение № 2902 от 12.06.2020 г. по адм. дело № 12831 от 2019 г. по описа на 48-ми с-в на Административен съд София-град.

Заповед № СОА19-РД40-161/11.09.2019 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, попадащ в обхвата на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II, по ул. "Емилиян Станев" до ул. "Д-р Борис Вълчев", район „Триадица", се изменя със:
Заповед № СОА20-РД40-47/16.07.2020 г. 
във връзка с чл. 173, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в изпълнение на влязло в сила Решение № 1724 от 10.03.2020 г. по адм. дело № 11334 от 2019 г. по описа на 27-ми с-в на Административен съд София-град.