Назад

Район "Илинден" обявява обществено обсъждане на: Проект за изменение на ПУП – ИПРЗ за преструктуриране на кв. 842, м. „Вълчо Иванов – север“ по плана на гр. София и ИПУР – ново локално платно на бул. „Сливница“ (съществуващо на място) – нови о.т. 117б, о.т. 117в до о.т. 7а и нова улица (разделяща съществуващия квартал) – от о.т. 56а, о.т. 56б, о.т. 56в, о.т. 56г, о.т. 56д до о.т. 117в, м. „Вълчо Иванов – север“ по плана на гр. София

Публикувано на 10.07.2020 г.

 

Протокол за проведено заседание на 09.07.2020 г.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), СО – район „Илинден“ обявява за издадена Заповед № РИЛ20-РД09-101/23.06.2020 г. от кмета на СО – район „Илинден“ за провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на кв. 842, м. „Вълчо Иванов – север“ по плана на гр. София, в териториален обхват за УПИ II за жилищно строителство и комплексно общ. обслужване (ПИ с идентификатори: 68134.1201.122, 68134.1201.121, 68134.1201.580, 68134.1201.577, 68134.1201.576, 68134.1201.573, 68134.1201.570 и 68134.1201.571 от КККР) и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) – ново локално платно на бул. „Сливница“ (съществуващо на място) – нови о.т. 117б, о.т. 117в до о.т. 7а и нова улица (разделяща съществуващия квартал) – от о.т. 56а, о.т. 56б, о.т. 56в, о.т. 56г, о.т. 56д до о.т. 117в, м. „Вълчо Иванов – север“ по плана на гр. София.

Представянето на Проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ и ИПУР ще се състои на 09.07.2020 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в стая 220, ет. 2 в сградата на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б.

Граждани и организации след представянето на проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ и ИПУР могат да подават писмените становища, мнения или предложения по Проекта в срок до 17:00 ч. на 15.07.2020 г. (сряда), включително. Същите се адресират до Кмета на СО – район „Илинден“ и се подават в деловодството на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, или по електронна поща: info@ilinden.bg. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

С проекта и съпътстващата го документация, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на районната администрация, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. II, ст. 218, в понеделник от 13:30 ч. до 16:30 ч. и сряда от 09:30 ч. до 12:30 ч. Допълнителна информация във времето, определено за постъпване на становища, може да получавате от инж. Христина Стоилова – началник-отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ към СО – район „Илинден“.

Заключителната дискусия на общественото обсъждане на Проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ и ИПУР ще се проведе на 21.07.2020 г. (вторник) от 17:00 ч., в стая 220, ет. 2, в сградата на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б.

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                     /арх. Борис Костадинов/

 

Заповед № РИЛ20-РД09-101/23.06.2020 г. на кмета на СО – район "Илинден"

Обяснителна записка към ПУП – ИПРЗ и ИПУР

ПУП – ИПР и ИПЗ (графична част)


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...